Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016

Dne 13. září 2016 proběhla v Konferenčním centru Hotelu Olšanka konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016, která se zabývala projekty Smart Cities v České republice, technologiemi a službami pro Smart Cities a ekosystémy pro udržitelný rozvoj chytrých měst. Hlavní témata zahrnovala implementaci koncepce Smart Cities, konkrétní projekty Smart Cities v Písku, Pardubicích, Brně a Praze, výzkum a Smart Cities, energetický management, technologie pro chytré budovy, perspektivy IoT či představení technologií LoRa a SIGFOX.

Konferenci uspořádalo Nakladatelství Sdělovací technika ve spo­lupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBC­SD). Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostře­dí České republiky. Konference se zúčastnilo přes 110 účastníků z řad laické i odborné veřejnosti.

kalas_profilovaNa úvod konference všechny účastníky srdečně přivítal šéfredaktor časopisu Sdělovací techniky Petr Beneš, který celou akci také moderoval. První blok přednášek zahájil Petr J. Kalaš (šéfporadce ministra životního prostředí), který hovořil o problematice a úspěšné implementaci Smart Cities a udr­žitelném rozvoji v České republice. „Stojíme na prahu zásadních ekonomických změn našich vžitých systémů. Hospodářský a spo­lečenský vývoj byl v minulosti významně ovlivňován technologickým pokrokem. V této souvislosti se mluví o průmyslových revo­lucích. Je pozoruhodné, že hlavními společnými hybateli revolučních přechodů našich společností v minulosti byly vždy tři základní a dominující technologické oblasti: existence nových a účinnějších komunikačních systémů, nové energetické zdroje a lepší, výkon­nější výrobny a dopravní systémy.

Koncept chytrých měst je zaměřen zejména na informace a data, jejich digitální propojení a komunikaci, efektivnost v oblasti energetických zdrojů a řešení dopravní problematiky, tj. tři hlavní oblasti historické proměny naší společnosti. Proto koncept smart city představuje lokální imple­mentaci globálního přechodu na 3. společensko-vývojovou revoluci v oblasti municipalit. Strategii smart city lze proto definovat jako propojení konceptu a vize udržitelného rozvoje s využitím inovativ­ních technologií s důrazem na informační a komunikační techno­logie, efektivnější decentralizovanou energetiku a ekologické pro­středí a efektivnější dopravu, infrastrukturu a služby. Města proto vytváří platformu k lokálnímu řešení globálních výzev v rámci spe­cifických místních potřeb a priorit.

Koncem roku bude schválen nový strategický dokument Česká republika 2030, který bude stanovovat dlouhodobé cíle a priority rozvoje ČR a implementovat závazky na mezinárodní úrovni. Pro oblast Smart Cities vytvořilo MŽP dokument Metodika Konceptu inteligentních měst (2015), který je návodem, jak k řešení inteligentního města přistupovat. Řešitelům konceptu poskytuje potřebnou volnost v jeho uchopení, respektuje významné rozdíly mezi městy a svými komponentami poskytuje tvůrcům městských smart strategií vodítko, jak se v tomto prostředí zorienovat. Metodika rozpracovává hlavní oblasti pro využití ICT, tj. dopravu a energetiku s návrhem konkrétních opatření, indikátorů a příkladu programů Smart Cities, ovšem lze ji využít i pro další agendy města.

Chytrá města v ČR

Ondřej Mirovský (místopředseda Výboru pro Smart Cities ZHMP) představil projekt Smart City Praha. V roce 2014 byla schválena koncepce hlavního města Prahy jak se stát Smart a byl vytvořen plán pro Smart Prag, který vychází z obecných principů Smart Cities, tj. zajistit kvalitní život obyvatel, zvýšit efektivitu a zvýšit ekonomické ukazatele a podporovat podnikání. Koncept smart city je vnímán jako komplexní řízení a plánování města, jehož hlavním nástrojem je použití moderních přístupů řízení a nejnovějších inteligentních technologií. To vše především pro usnadnění komfortu života všech občanů městské části, ovšem Smart City může také šetřit přírodu, energie a prostředky obce i občanů. První projekty by měly být realizovány během let 2016 a 2017. V plánu jsou např. veřejné dobíjecí stanice, elektrobus, parkovací senzory, městský e-shop, funkce elektronického úředníka nebo energetické monitorování.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alexander Bellu (místostarosta Prahy 3) prezentoval vize chytrého města pro Prahu 3 a možnosti spolupráce a financování. Chytré město je chápáno jako koncepce týkající se všech oblastí života (mobility, energetiky, plánování, komunikace, životního prostředí atd.), která je dlouhodobě udržitelná a zvyšuje kvalitu života občanů. V Praze 3 je proto kladen velký důraz na zapojení širší veřejnosti do plánování a implementace a také efektivní propojení akademické, soukromé a veřejné sféry. Partnery jsou např. ČEZ v oblasti podpory elektromobilů, ČVUT v oblasti dopravy či UCEEB při tvorbě celkové vize Chytré Prahy. Ze zajímavých projektů jmenujme Energetický manažer, který zajišťuje komplexní energetický management pro Prahu 3, připravuje se linka elektrobusu spojující dolní a horní Žižkov, během podzimu budou odzkoušeny parkovací senzory (Havlíčkovo náměstí), či instalovány první informační tabule na Praze 3. Dále se připravují různé projekty využívající chytré senzory, např. pro analýzu provozu aut, svoz odpadu, zvýšení bezpečnosti dopravy, či úsporu energie v budovách a také jsou zvažovány platební aplikace a webový portál pro občany pro platby (např. poplatky za psa, nájemné, pronájem veřejného prostranství apod.) a poskytování základní městské agendy.

Radovan Polanský (Czech Smart City Cluster – Smart City Písek) představil pilotní projekt Czech Smart City Clusteru v Písku. Iniciativa Smart City Písek se zabývá především novými možnosti rozvoje města, tj. konceptem Smart City na národní úrovni a usiluje o rozvoj partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Realizované projekty zahrnují senzorovou síť pro měření hodnot životního prostředí Urban Data Net, zelenou vlnu pro záchranné složky, monitorování obsazenosti parkovacích míst a projekt elektromobility E-road Písek – Deggendorf.

smart_kruhTomáš Krátký (Smart City Point z.ú. Pardubice) hovořil o činnosti Smart City Point a chytré symbióze stakeholderů, na závěr pak zmínil pilotní projekty Smart City v Pardubicích, které zahrnují systém dálkového odečtu vodoměrů, inteligentní parkovací místa, infrastrukturu chytrých cyklostojanů a cyklověží a projekt elektrocity Pardubice.

Libor Sušil (Cross Zlín a.s.) představil chytrou integrační a vizualizační platformu pro chytré město InVipo, což je jednoduchá a otevřená platforma pro integraci technologií, služeb a systémů ve městech. InVipo je zastřešující systém, který propojuje technologie instalované na silnicích či v městských zástavbách a uživatele či operátory. Informace a data z různých dopravních systémů jako systémy řízení křižovatek, systémy městské hromadné dopravy, parkovací domy, kamerové systémy apod. jsou sdružovány do jednoho prostředí. Výstupem pak mohu být pohledy, statistiky a reporty o stavu dopravy, nástroje pro ovlivnění a usměrnění dopravy, stejně tak internetové a mobilní aplikace pro řidiče a širokou veřejnost.

Švédský příklad

Michal Straka a Jitka Anderssonova (Ipsos s.r.o.) seznámili posluchače se zkušenostmi výzkumné agentury s problematikou Smart Cities, konkrétně ze švédského Malmö. Toto třetí největšího město ve Švédsku má ambiciózní cíle týkající se ochrany klimatu: do roku 2020 budou všechny komunální organizace využívat pouze 100% obnovitelnou energii; do roku 2030 bude celé město využívat pouze 100% obnovitelnou energii; spotřeba energie klesne o 20 % na člověka do roku 2020 a o dalších 20 % do roku 2030. Mottem je: V Malmö je snadné dělat věci správně. Těchto cílů však nemůže město dosáhnout samo – základem úspěchu je spolupráce s dodavatelem energií a dalšími aktéry. V oblasti elektromobility se připravuje masovější využití elektromobilů, elektrokol, výstavba dobíjecích stanic (E.ON) a projekt car sharing. Pokud jde o výzkum v ČR, 66 % lidí je přesvědčeno, že současně nastavený trend není v ČR ani ve světě dlouhodobě udržitelný a 53 % mladých lidí ve věku 18–34 let se domnívá, že by se mohlo dělat více pro udržitelnou budoucnost.

Jaroslav Hrstka (zkráceno)