Shromáždění delegátů: ČMA se transformuje

Celou fotogalerii naleznete ZDE

 

Česká manažerská asociace se pustila do definování nových priorit v době nastupující generace manažerů XY, do zvedání témat, která by zaujala manažerskou veřejnost, a transformace v moderní asociaci.

Česká manažerská asociace (ČMA) je aktivní a v té či oné míře dokáže naplňovat své poslání, organizuje kvalitní akce a zejména jako organizátor soutěže Manažer roku je i mediálně viditelná. Jejím aktivitám neodpovídá však zájem nových členů. Zajištění jejich přílivu bylo proto jedním z klíčových témat Shromáždění delegátů ČMA, které se konalo 30. května v Praze.

Z diskuse delegátů vyšla řada podnětů, jak řady ČMA rozšířit. Zejména přítomní poukazovali na potřebu oslovit a získat mladou manažerskou generaci. Jednou z cest je rozvinout projekt XY Transfer a získat opinion lídry, kteří by mladé oslovili. Tomuto cíli by mohla napomoci i komunikace na sociálních sítích a networking. Požadavek „generační výměny“ zazněl od delegátů poměrně hlasitě.

Co by nastupující generaci manažerů mohlo upoutat, jak navrhli delegáti, jsou příběhy inspirativních osobností. ČMA by se například mohla transformovat do fan klubů osobností, za nimiž by přišly další manažerské talenty. Právě jednotlivé kluby a jejich vedení hrají klíčovou roli v získávání nových členů. Mnohé z nich však zažily v uplynulém období určitou turbulenci, kterou se podařilo překonat.

Tematicky by se podle návrhů delegátů mělo ČMA zaměřit například na zkoumání manažerských profesí, jejich změn. ČMA by také měla výrazněji veřejně vystupovat jako ochránce potřeb manažerů.

Ohledně „náborové kampaně“ k osobnímu angažmá všech členů asociace vyzvali ambasadoři ČMA. Právě ambasadoři jsou iniciativním jádrem ČMA, například zahájili pořádání „business breakfast“ s VIP manažery.

Větší flexibilitu při přijímání členů by měla zajistit úprava stanov ČMA. Podle ní by o přijetí individuálních členů rozhodoval výkonný ředitel a u kolektivních členů statutární orgán (prezídium) na základě stanoviska příslušného klubu.

Priority a řešení problémů

ČMA se v uplynulém období zaměřovala na své priority. Zlepšení podnikatelské výkonnosti a konkurenceschopnosti a rozvíjení manažerské odbornosti, bylo plněno pořádáním odborných akcí, konferencí a seminářů. Další prioritou je zvyšování prestiže manažerské profese, což bylo zvládnuto díky vyhlášení manažerů čtvrtstoletí a rozšíření soutěže na veřejnou správu.

V souvislosti se soutěží Manažer roku musela však ČMA řešit krizovou situaci. Od soutěže odstoupili dva dosavadní partneři a spoluvyhlašovatalé (SP ČR a KZPS). Důvod byl pro SP ČR hlavně finanční, neboť letos pořádá galavečer k 100. výročí založení ČSR a Svazu průmyslníků.

Shromáždění delegátů diskutovalo i o hospodaření ČMA. Navrženo bylo hledat nové zdroje, zejména různé fondy, například Norské fondy.

Více vazeb, více kontaktů

Cestou posílení role ČMA a náborů členů je rozšiřování partnerské spolupráce. Příkladem je partnerství s vydavatelstvím Economia. ČMA podepsala v roce 2017 spolupráci s Nadací J.A.Komenského – Pangea a nadací ZET. V rozporu s tím je vystoupení ČMA ze Svazu průmyslu a dopravy ČR – důvodem je požadovaná výše ročního příspěvku v řádech několika set tisíců korun. Pro hospodaření ČMA by to bylo neúnosné.

ČMA se v příštím období bude věnovat navazování užších vazeb se zahraničními obchodními komorami. Již v roce 2017 se podařilo záměr částečně naplňovat, podepsána byla dohoda o spolupráci s Vietnamskou ambasádou a Vietnamskou asociací MSP.

Vzhledem k nové koncepci soutěže Manažer roku a zavedení pro rok 2019 kategorie zahraniční manažer, může ČMA kromě vzájemné podpory aktivit nabízet účast v soutěži právě zahraničním manažerům. Kontakty navázal prezident ČMA Pavel Kafka již s bavorskou a švýcarskou komorou.

Prezidium ČMA doporučilo, aby jednotliví viceprezidenti měli v gesci vybrané obchodní komory, s jejichž vedením navážou vztahy. Navíc byl dohodnut restart nového Klubu zahraničních manažerů.

Za uplynulé období došlo k zintezivnění kontaktů s Evropskou manažerskou asociací (CEC) a jejím prezidentem Ludgerem Ramme. Účastnil se galavečera k 25 letům soutěže Manažer roku, a také tiskové konference, která ocenění manažerů čtvrtstoletí 19. dubna předcházela. Vedení ČMA se sešlo s šéfem CEC, dořešila se možnost přejít po 10 letech z pozice pozorovatele do plnohodnotného členství a hledaly se synergie zapojení ČMA do aktivit CEC. Ludger Ramme doporučil například, aby CEC podpořila organizování soutěže Manažer roku v rámci zemí V-4.

.

Milan Mostýn, PR konzultant ČMA