Setkání členů S-klubu v září 2017

Setkání členů S-klubu, které se konalo 27.9.2017, proběhlo na téma Digitální svět průmyslu – Průmysl 4.0 v.

Úvodní slovo přednesla paní Doc. PhDr. Lidmila Němcová, CSc. Stručně nás informovala o semináři „Digitální svět průmyslu – Průmysl 4.0“ který se konal ve dnech 8. – 10. září 2017 na Velehradě. Semináře se zúčastnilo 95 posluchačů z 6 zemí střední Evropy včetně Albánie.

Cílem semináře bylo zdůraznit nutnost prosazovat koncept 4. průmyslové revoluce. Veřejnost v ČR však na ně není připravena, je třeba změnit její životní styl, postoje a myšlení při aplikaci nových procesů. Byly zdůrazněny nejenom šance digitální éry, ale i její možná ohrožení, a to především v oblasti sociální (zvláště dopad na pracovní trh, nezaměstnanost, rekvalifikace a předcházení sociálnímu napětí). Budoucnost digitální éry je vizí pro celou společnost, nikoliv jenom pro mladou generaci. Bude spočívat na mezigenerační spolupráci.

Rastislav Lukovič

Podrobně pak na téma „Digitální svět průmyslu – Průmysl 4.0“ vystoupil pan Rastislav Lukovič, projektový manažer, a člen S-klubu.

Jeho vystoupení mělo tři základní části: 1. Česko, jak si stojíme, 2. Digitální svět práce – Práce 4.0, 3. Průmysl 4.0.

V první části nastínil pozitivní a negativní stránky postavení České republiky, zejména ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Z toho vyplývají závěry, že je nevýhodné být montovnou Evropy, protože tento druh práce je nahraditelný levnějšími pracovními silami z jiných zemí a jednou ji zcela nahradí roboti, na druhé straně že tento trend však může být i příležitostí – společně s klesajícím počtem lidí v produktivním věku, kteří tvoří pracovní sílu, by roboti mohli vyplnit mezeru, kterou demografické trendy (stárnutí obyvatelstva) otevírají

V druhé části rozebral problematiku digitálního světu práce. Opíral se zejména o závěry konference Práce 4.0, která se konala v listopadu 2016 v Praze. Na ní odborníci řešili, jak se změní pracovní trh během čtvrté průmyslové revoluce. Podle Carla Freye z britské Oxford Martin School přijdou o práci lidé, jejichž činnost je nahraditelná stroji. Vzniknou naopak tisíce nových pracovních míst ve výzkumu a vývoji, sdílené ekonomice nebo ve službách.

Ve třetí části osvětlil koncept strategie „Průmysl 4.0“. V únoru roku 2016 vypracovala vládní skupina českých expertů pod vedením prof. Vladimíra Maříka (ředitele ČIIRK -Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT) koncepci tzv. národní iniciativy Průmysl 4.0, která zhruba na 200 stránkách analyzuje současnou situaci v ČR a vytyčuje směrnice pro zavádění příslušných technologií do českého technologického prostředí a do praxe v českém průmyslu.

Celý program členy S-klubu velmi zaujal, po přednášce se tradičně rozvinula debata.

Setkání členů S-klubu v říjnu 2017

Setkání členů S-klubu, které se konalo 24.10.2017, opět tradičně v zasedací síni Sempra.

V první části informoval pan Ing. Bohumil Ullmann, člen ČMA a S-klubu, o obsahu posledního Pražského manažerského klubu, v kterém se představil pan Pavel Sehnal, majitel skupiny SP-Group.

JUDr. Pavel Cihlář

V druhé části pohovořil pan JUDr. Pavel Cihlář, člen ČMA a S-klubu, o historii i současnosti Československého komitétu pro vědecké řízení.

Uvedl podrobně historii založení Československého komitétu pro vědecké řízení, významné osobnosti související se vznikem komitétu i postavení komitétu v mezinárodních souvislostech, organizaci, publikační činnost. Problémy existence komitétu v průběhu dějinných změn, jako byla nacistická okupace, nástup komunistického režimu, návrat demokratického zřízení a rozpad Československé republiky.

Na závěr setkání proběhla k tématu zajímavá diskuze, protože někteří členové S-klubu byli členové Komitétu, nebo se s činností Komitétu v průběhu jejich profesionální praxe setkali.

Rádi bychom upozornili, že další setkání S-klubu v tomto roce se budou konat ve dnech 28.listopadu a 12.prosince 2017, opět v zasedací síni společnosti Sempra. V listopadovém setkání bude hovořit pan Rastislav Lukovič na téma etiky v podnikání, prosincové setkání se bude konat v duchu celoroční bilance činnosti klubu a nadcházejících vánoc.

Zpracoval: Ing. Arnošt Štíhel