Recenze knihy ZROZENÍ KMENOVÉHO VŮDCE

LOGAN, D. – KING, J. – FISHER-WRIGHT, H.: Zrození kmenového vůdce
Synergie Publishing, Praha 2014, 355s., ISBN 978-80-7370-252-6

 

kniha_zrozeni_kmenoveho_pruvodce_2Když se mi do ruky dostala posuzovaná publikace, zdálo se mi na první pohled, že se jedná o další z řady bestsellerů na téma: Jak se stát snadno a rychle úspěšným vůdcem. Naštěstí jsem knihu neodložil, ale ze zvědavosti jsem si přečetl úvod. Pak už jsem ji se zájmem dočetl až do konce.

Autoři v ní věnují pozornost budování firemní kultury jako procesu hledání souladu zájmů různých zájmových skupin, které definují jako kmeny (tribes). Ačkoliv je kniha věnována otázkám managementu lidských zdrojů, nevyskytuje se v ní ani jeden z pojmů, frekventovaných často v odborných publikacích na toto téma (jako je motivování, rozmisťování, plánování a nábor pracovníků, angažovanost a participace, pracovní výkonnost, rozvoj pracovníků, výcvik a vzdělávání apod.) Dokonce se v textu nevyskytuje ani pojem „firemní kultura“.

Tím je text jednodušší, přehlednější a snáze pochopitelný. Navíc autoři svou argumentaci doprovázejí častými příklady z konkrétní praxe dnešních organizací. Uplatňují jiný úhel pohledu, než je běžný v současné odborné literatuře. Musím podotknout, že ve prospěch ostřejšího a hlubšího vnímání toho, jak sociální klima uvnitř organizace ovlivňuje (pozitivně i negativně) její chování i přístup k plnění jejího společenského poslání.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány popisu různých stavů firemní kultury, který je charakterizován jazykem, používaným při komunikaci mezi členy kmene, danému typu vnitřního prostředí dominujícího. Dále je popisován mechanismus, který umožňuje přechod kmene do jiného stavu vzájemných vztahů mezi jeho členy.

Myslím si, že tato kniha pomůže každému manažerovi, který se s jejím obsahem podrobněji seznámí, vidět jinak (a nově) problémy, které musí v jím vedeném pracovním kolektivu každodenně řešit. Proto její přečtení doporučuji každému členovi ČMA. Navíc, by mohlo být účelné, kdyby v jednotlivých klubech proběhla diskuse nad poselstvím, které svou knihou chtěli sdělit její autoři široké veřejnosti.

Za zmínku stojí i závěrečná poznámka, kdy se autoři vyjadřují k příčinám vzniku a možnostem překonání negativních důsledků velké krize konce první dekády tohoto století. Jejich názor, že dnešní organizace postrádají kmenové vůdce, kteří by dokázali pozdvihnout úroveň kmenové spolupráce na vyšší stupeň, je v souladu s nedávno zveřejněnými výsledky sociologických výzkumů provedených ve firmách v hospodářsky vyspělých zemích OECD. Stav firemní kultury většiny z nich brání tomu, aby svou podnikatelskou strategii na místo maximalizace provozního zisku zaměřily na optimalizaci společenského prospěchu z jimi prováděných podnikatelských aktivit.

 

Zbyněk Pitra
předseda Rady expertů ČMA