Reakce čtenáře na aktivity ČMA

Vážený pane výkonný řediteli,

setkali jsme se minulý týden po mé více než 5-ti leté odmlce, během které jsem se nezúčastnil žádných akcí ČMA. V minulosti jsem v Golem Klubu ČMA např.: přednášel na téma “Výzvy, příležitosti a rizika globalizace” a společně s Vámi jsem v roce 2004 přednesl v Budapešti něco jako pozdravení ČMA Asociaci maďarských manažerů při příležitosti 15. výroční od jejího založení. Poté mi mé pracovně – podnikatelské aktivity nedovolily se pravidelně akcí ČMA zúčastňovat.

Byl jsem velice rád, že díky Vašim informacím, po přečtení Newsletterů a zhlédnutí webu ČMA, jsem získal zcela jiný obrázek o aktivitách ČMA, než jsem je znal v minulosti.  Osobně si myslím, že pracovní a odborné kontakty, které byly za Vašeho působení v pozici výkonného ředitele dosaženy, představují výrazný pokrok směrem k dosažení potřebného kvalitního informačního servisu českým manažerům o tuzemských, ale i o zahraničních akcích a dokumentech, které je seznamují s aktuálními trendy z oblasti řízení podnikatelských subjektů a trendů sociálně – ekonomického rozvoje jednotlivých zemí a světových regionů, jakož i o vývoji mezinárodního srovnání konkurenční schopnosti. Pro český zpracovatelský průmysl, jehož převažující produkce musí být orientována na exportní aktivity, je takový servis neocenitelný.

V této souvislosti bych rád vyzdvihl především kontakty, které CBCSD a ČMA navázaly se Světovým ekonomickým fórem v Davosu (WEF). Odborná popularizace závěrů celé řady studií, které byly a jsou každoročně publikovány při příležitosti zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) jsou dosud chybějící informací, které by českým podnikatelským subjektům nastavovaly “laťku” ke zdolávání nových výzev mezinárodní konkurenční schopnosti při současném naplňování hlavních kritérií udržitelného rozvoje.

Z nejzajímavějších dokumentů publikovaných v poslední době WEF osobně považuji pro české podnikatelské subjekty operující za hranicemi naší země dokument  o globálních rizicích (Global Risks 2013 a 2014). Proto jsem ocenil, že v ročence ČMA Manažer Info 2013 byla poprvé otištěna i stručná informace o základních závěrech dokumentu Golbal Risks 2014, které velice výstižně sepsal pan prof. Jaroslav Jirásek, DrSc., čestný člen ČMA, laureát Síně slávy MR.

Využívám této příležitosti, abych členské základně ČMA nabídl především zkušenosti mé firmy EUPC, s.r.o. získané z tzv. “Dotačního poradenství”. EUPC, s.r.o. byla v roce 2006 nejenom autorem projektu Operačního programu OPPI platného v minulém programovacím období (2006 – 2013), ale současně i autorem více jak 40 úspěšných inovačních a dalších projektů zpracovatelského průmyslu, které dosáhly na dotace ze strukturálních fondů EU. Má tedy celou řadu praktických zkušeností z terénu, jak žádosti o dotaci zpracovat a jak se vyvarovat některých chyb.

Osobně jsem pak připraven pro podnikatelskou obec ČR dále “zčitelnit” hlavní závěry a poslání posledních dvou výročních zpráv Global Risks 2013 a 2014 z dílny WEF.

Věřím, že výše uvedené, pokud Vás zaujme, se stane základem pro moji obnovenou spolupráci s ČMA, na kterou se těším.

 

S uctivým pozdravem

Ing. Ivan Kotek
jednatel
EUPC, s.r.o.