Průmysl 4.0. Zvyšování angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím nově vznikající profese interního lektora

Celý svůj profesní život jsem dosud věnovala firemní komunikaci. Od roku 1988 jsem pracovala v reklamním průmyslu a věnovala jsem se především externí komunikaci a marketingu. Někdy kolem roku 2014 se situace na trhu viditelně změnila. Ekonomický růst způsobil obrovské změny v organizacích, které postupně chápou potřebu sdílení informací a budování firemní kultury nejen vně firmy, ale především uvnitř společnosti. Firmy docházejí k faktu, že jejich firemní kultura, informovanost zaměstnanců a jejich vztah k zaměstnavateli se jako zrcadlo odráží zpět, ven z firmy. Zaměstnanec se stal úzkoprofilovým zbožím a jeho vztah k podniku ovlivňuje nejen jeho angažovanost a výkon na pracovišti, ale zároveň buduje jméno a upevňuje firemní značku směrem k veřejnosti a k zákazníkům.  Firmy se dnes mnohem více zabývají interní komunikací a poptávka po vzdělávání se změnila. Nad dříve poptávanými obchodními dovednostmi, zákaznickým servisem a marketingem, převažuje poptávka konzultací procesního nastavení interních komunikačních procesů. Nastavování interpersonální komunikace na pracovištích, týmové komunikace, komunikace mezi odděleními, předcházení konfliktům a budování employer branding, mne v posledních letech zavedl do oblasti komunikace uvnitř firem. Dostala jsem se k práci s manažery a rozvíjení jejich schopností řídit týmy, zvyšovat výkon pomocí angažovanosti zaměstnanců, budovat vzájemný respekt mezi vedením a zaměstnanci, posilovat značku firmy zevnitř.

Jak trh postupně vytěsňuje některé pracovní pozice, tak zároveň vzniká potřeba zavádění nových pracovních oblastí. Z mého pohledu a mého zaměření je dobře, že se tato oblast týká především komunikace. Jedním z příkladů je pozice interního lektora. Tato pozice je zatím v korporacích chápána různě. Někdy je interní lektor vnímán jako učitel a trenér konkrétní profesní dovednosti, jinde je vnímán jako mentor pro oblast pracovního zaměření. Ale stále častěji je také nositelem informací a šiřitelem vizí, poslání, firemních hodnot, které jsou základem pro strategické řízení firem.

Jedním z našich klientů, kteří tuto strategii vnímají jako důležitou je KYB. V oblasti „automotiv“ je sdílení hodnot obzvláště složité a o to více si vážím této „hozené rukavice“. Bylo vybráno šest interních lektorů s cílem šíření firemních hodnot, vize a strategie společnosti. Podružným cílem pak bylo nastavení procesů a pravidel komunikace uvnitř firmy, zvyšování angažovanosti zaměstnanců a další nastavení pracovních procesů ve výrobě, vývoji, logistice i HR.

Při úvodním setkání jsme se se zúčastněnými dostali do úzkého místa v komunikaci. Mým cílem, a cílem zadavatele, bylo naučit účastníky během osmi vzdělávacích dní interpretovat a zavádět na všechna pracoviště jak firemní kulturu, tak pracovní dovednosti. „Úzkým místem“ se ukázala komunikace nejvyššího vedení k personálnímu oddělení i k samotným účastníkům akce. Zúčastnění vůbec neznali očekávání managementu a nevěděli o svoji budoucí roli v řízení firmy. Na úvodní setkání přišli bez jakýchkoli očekávání a byli velmi překvapeni zadáním a cílem akce. Jejich překvapení vyvolalo obavy a nejistoty i přes to, že lekce základů komunikace byla celkem úspěšná a efektivní. Komunikace „talent managementu“ v jinak velmi dobře prosperujícím podniku selhala. Po úvodní rozpačité lekci jsme se sešli s vedením firmy a projednali jsme další postup a možnosti nápravy.  Díky pochopení managementu, a uznání jeho nekonstruktivní komunikace, se podařilo zúčastněné zaměstnance motivovat k jejich poslání interního lektora.

Osmi denní kurz v KYB pro mě byl jedním z nejlépe prožitých pracovních dní za moji kariéru ve vzdělávání dospělých. Po úvodních nesrovnalostech v očekávání jsme společně našli témata, která absolventy rozvíjela, a ve kterých nacházeli smysl pro jejich další práci i osobní život. Prošli veškerými prvky přípravy různých forem vzdělávacích akcí. Od instruktáže pro jednu osobu, až po prezentaci pro velké publikum. Prakticky jsme zkoušeli formy prezentace a způsoby přenosu informací včetně jejich důsledků. Stanovili jsme procesní pravidla komunikace skrz firmu. Účastníci se prostřednictvím kurzu osobně i vzájemně motivovali a byli velmi otevření. Tento fakt byl důležitý pro mne, i pro ně samotné. Díky jejich ochotě sdílení a chuti pracovat na procesech vzdělávání nejen sebe sama, ale také ostatních kolegů a případně i nových zaměstnanců, velmi motivoval také mne. Vedl k co nejpřesnějšímu zacílení akce, k práci na praktickém zaměření tréninků a vývoji konkrétních vzdělávacích programů. Každý z frekventantů si určil svůj vzdělávací cíl a postup vzhledem k jeho pracovní pozici. Každý si stanovil nové výzvy pro oddělení, které reprezentuje, a kde má zájem pracovat zároveň jako interní lektor. Všichni zúčastnění, budoucí lektoři, si v průběhu kurzu stanovili jako další cíl složení státní zkoušky „Lektor dalšího vzdělávání“, který následně naplnili.

Kurz o osmi osmihodinových lekcích probíhal velmi aktivně, účastníci se s nadšením pouštěli do všech možností tréninku poznávání sama sebe a svých schopností i do vzájemných reflexí a podávání zpětných vazeb, ze kterých se, jak citovali, vzájemně poučili a naučili se odstraňovat komunikační zlozvyky a pravidla při předávání informací. Velká část kurzu byla vedena formou cvičení a didaktických her, improvizačních laboratoří a experimentů s významnými AHA! efekty a uvědoměními. Osnovu akce jsem během kurzu přizpůsobovala potřebám a aktuálním tématům frekventantů jak při přípravě na každou lekci, tak v průběhu každého samotného školicího dne. Zájmy účastníků se vyvíjely podle jejich zvyšující se motivace, ale také podle měnící se situace a atmosféře v podniku. Kurz byl velmi „elastický“ a „flexibilní“. Vždy jsme se zaměřili na téma nebo dovednost, kterou účastníci cítili jako „bolavou“ a kde si připadali nedostateční.

Podstatou vzdělávací akce bylo pochopení a schopnost šíření strategické interní komunikace, vize, poslání a firemních hodnot prostřednictvím dalšího proškolování zaměstnanců, jejich motivace a práce s novými zaměstnanci v procesu adaptačního programu. Dále pak získání schopnosti předávání pracovních postupů a procesů ve výrobě, logistice a dalších odděleních. Linkou tohoto projektu bylo postupovat od prvků interpersonální komunikace a odstranění komunikačních zlozvyků, které vedou k deformaci informací, až po profesionální přípravu vzdělávací akce, školení, workshopu nebo prezentace. Budoucí interní lektoři se krok po kroku naučili připravit kurz, získali znalosti i praktické zkušenosti, jak postupovat, a jak pracovat jako interní lektor, jak naučit zaměstnance vzájemně komunikovat a budovat respekt na jednotlivých pracovištích. Naučili se také odstraňovat komunikační šumy a mít na paměti, že zaměstnanec potřebuje informace a pokud je nemá, tak si je vymyslí. To může být pro image firmy nebezpečné. Podstatnou část kurzu absolventi věnovali prezentačním dovednostem a prakticky trénovali formy vystupování před publikem, práci na jednotlivých formách prezentací. Na trénincích jsme se zaměřovali na obsah, formu, dramaturgii a velmi důležitou složku neverbální komunikace. Velkou váhu a podstatnou část kurzu jsme zaměřili na komunikaci v týmu. Na různých příkladech jsme interpretovali další zlozvyky z hlediska týmové komunikace, kdy si sami účastníci vyhodnotili přínos různých typů kolegů ke společné práci s cíli a zadáními firmy.  V praxi jsme zkoušeli komunikaci mezi odděleními, kde jsme společně odhalili další „úzká místa“ v komunikaci. Toto téma otevřelo velkou, celkem „ožehavou“ diskusi vedenou k managementu. Jednání dále probíhají a věřím, díky atmosféře, která na kurzu vládla, že budou úspěšná. Na přání účastníků jsme část kurzu zaměřili na osobní rozvoj, schopnost dosahování úspěchu a podstatě slaďování pracovní a rodinné, i osobní části života. Díky zájmu frekventantů byla i tato témata velmi prospěšná pro jejich profesní růst a motivaci v jejich novém poslání interního lektora a šíření vizí a strategií společnosti.

Málokterý klient umí uznat chybu při počáteční komunikaci vzdělávacích akcí a málokdy se vydaří náprava a motivace vybraných účastníků. V případě KYB se to podařilo skvěle. Firemní „talenti“ byli velmi dobře vybranými účastníky. Byli schopni nastavit si osobní plán a určovat témata, ve kterých cítili potřebu zlepšování. S mojí pomocí, nabídkou možností prvků tvorby vzdělávacích akcí a nástrojů interní komunikace, jsme vytvořili velmi dobře zacílený, praktický kurz, uchopitelný pro zavedení do praxe. Prostor pro možnost vytvoření kurzu na míru každého z účastníků byl zároveň velmi motivační nejen pro učení, ale zároveň pro zavádění komunikačních pravidel na jednotlivá pracoviště a hledání cest pro zlepšování celého systému interní komunikace společnosti.

Bohdana Kašparová
interní lektorka Centra andragogiky
lektorka roku 2014

.

Reference

Školení „Interní lektor“

„Školení ,,Interní lektor“ od společnosti Centrum andragogiky jsme v naší společnosti KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o. měli poprvé. A musíme říct, že veškeré firemní hodnoty firmy Centrum andragogiky byly na 100% splněny. Ze školení byli všichni účastníci nadšení, hlavně musíme pochválit naprosto úžasnou lektorku paní Bohdanu Kašparovou, lidí jako je paní Bohdana by na světě mělo být více. Školení bylo velice vtipné, zajímavé, inspirativní a naprosto každý se na další hodinu velice těšil. Mnoho jsme se naučili a dozvěděli. Školení doporučujeme a myslíme si, že by mělo být součástí každé firmy. Následné Zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kterou jsme po skončení vzdělávání absolvovali, proběhly bez problémů. Vše bylo opět perfektně připravené a zorganizované.“

Andrea Venclová
HR specialist
KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o.