Program Uhlíková stopa podniku

Vážená paní, vážený pane,

Propojení energetické a klimatické agendy je součástí současného trendu na evropské, národní i firemní úrovni. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) se zaměřuje v rámci svých programů na podporu svých členů a dalších zainteresovaných podnikatelských subjektů i při přechodu na energeticky efektivní a v důsledku nízkoemisní profil svých činnosti.

Podle předchozí domluvy si dovolujeme Vám zaslat podrobnější informaci o tomto programu, vzniklý ve spolupráci mezi CBCSD a jejím členem, společností CI2, o. p. s. (dále jen CI2), která se zaměřuje na sledování Uhlíkové stopy podniku a návrhu opatření k jejímu snižování.

Vedle finančních přínosů programu v důsledku dosažitelných energetických úspor se jedná i o reflektování konceptu udržitelného podnikání a příspěvek k plnění národních závazků redukce emisí CO2.

Pro přiblížení programu Uhlíkové stopy podniku členíme toto pozvání ke spolupráci do několika částí, resp. otázek a odpovědí.

Co je uhlíková stopa podniku? Jde o souhrnné měřítko dopadů činnosti celé byznysové společnosti na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Analýza stanovuje množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které přímo a nepřímo souvisí s činností celého podniku. Výpočet je v souladu s požadavky mezinárodně přijatého GHG Protocolu a ISO normy 14064.

Proč se uhlíkovou stopou zabývat? Vzhledem k závažnosti klimatických změn jde o zřejmě nejpoužívanější korporátní indikátor (benchmark) v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Firmy tento indikátor čím dál častěji sledují nejen individuálně, ale v rámci value chain (hodnotového řetězce) svého podnikání s cílem dosáhnout jeho snížení u všech zapojených subjektů.

Existují standardy pro uhlíkovou stopu? Ano, v současné době je globálně nejvýznamnější standard nazvaný GHG Protocol (www.ghgprotocol.org). Poskytuje výpočetní nástroj, který umožňuje pochopit, kvantifikovat a řídit skleníkové plyny na úrovni firem a vládních institucí. Byl vytvořen ve spolupráci WRI (Světovým institutem pro zdroje) a Světovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj (WBCSD). Z rámce GHG Protocolu vychází ISO norma 14064 (skleníkové plyny) a řada dalších, především národních klimatických registrů. Globální databází firem, které dobrovolně zveřejňují své výsledky uhlíkové stopy a plány na její snížení, je Carbon Disclosure Project (www.cdp.net). Informace a „uhlíkový rating“ publikovaný CDP využívají především velcí investoři, ale také další stakeholdeři.

Jaký je postup? Po rozhodnutí managementu společnosti o sledování uhlíkové stopy je upřesněn rozsah výpočtu a další požadavky (např. využití výsledků pro podnikový reporting). Rozsah ovlivní zejména stanovení hranic výpočtu (jaké části provozů, poboček a majetku firmy jsou zařazeny a jaké nikoliv). Dále jsou specifikována vstupní data (viz dále) a časové období pro výpočet.

Nejčastěji se jedná o data za poslední kalendářní rok, ale je možné provést analýzu i za více let. Poskytnuté údaje jsou rozřazeny podle příslušnosti ke Scope 1 (přímé emise ze spotřeby energie), Scope 2 (nepřímé emise z energie) – povinné součásti výpočtu. Dále jsou v návaznosti na požadavcích managementu zahrnuty vybrané položky z nepovinné položky Scope 3.

Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů – souhrnně za celou společnost, dále za Scope 1, Scope 2 a Scope 3 a rovněž jako srovnatelné údaje za jednotlivé roky k postižení trendů vývoje uhlíkové stopy. Relativní výsledek uhlíkové stopy je vztažen k obratu, počtu zaměstnanců či objemu produkce společnosti v tunách.

Následně je připravena souhrnná zpráva o uhlíkové stopě společnosti v českém, případně anglickém jazyce, která shrne metodiku výpočtu, použité faktory a výsledky. Nedílnou součástí výstupů jsou doporučení pro snížení uhlíkové stopyplánem na snižování emisí, s identifikací jednotlivých opatření, atd. Tato zpráva slouží jako podklad pro následnou oficiální certifikaci prostřednictvím mezinárodně ověřené certifikační společností. Struktura zprávy odpovídá požadavkům GHG Protocolu a umožňuje eventuální verifikaci výpočtu třetí stranou (což je požadavek některých klientů). Odkaz na program lze nalézt na webovém odkazu www.snizujemeCO2.cz.

CI2, o. p. s., jako garant programu Sledujeme/Snižujeme CO2 (www.snizujemeCO2.cz), následně vystaví oficiální certifikát výpočtu uhlíkové stopy podniku za dané období výpočtu.

Posledním krokem je vystavení oficiální značky o sledování uhlíkové stopy, kterou lze využívat k marketingovým účelům a prezentaci uhlíkové stopy společnosti a produktu. Výsledky a benchmarky uhlíkové stopy je možné prezentovat managementu společnosti a dalším zainteresovaným osobám.

Jaká je časová náročnost? Nezbytná je úvodní schůzka, kde je upřesněna forma spolupráce, rozsah výpočtu atd. Často je následně nezbytné podepsat smlouvu o mlčenlivosti, z hlediska citlivých dat a dalších otázek. Dále probíhá sběr dat ve firmě, eventuelně se uskuteční další schůzka, na které jsou upřesněny nejasnosti. Tato fáze trvá podle typu a velikosti společnosti 1–4 týdny. Následuje fáze výpočtu (2–3 týdny) a fáze zpracování závěrečné zprávy a certifikace (2–4 týdny).

Jaká data jsou nezbytná?

Vstupní informace

 • Základní informace o firmě, počet zaměstnanců, obrat
 • Provozovny, jejich počet
 • Používané technologie
 • Dodavatelsko-odběratelský řetězec

Povinné položky (Scope 1 a Scope 2)

 • Spotřeba energií v jednotlivých provozech a pobočkách (zemní plyn, teplo, elektřina, event. další využívané

zdroje energií), včetně dodavatelů těchto energií

 • Využívané obnovitelné zdroje energií (OZE), včetně nakupované elektřiny z OZE
 • Vlastní produkce elektřiny z OZE
 • Spotřeba paliv ve vozidlech firmy (nákladní a osobní vozidla)
 • Spotřeba chladicích kapalin v klimatizacích firmy a dalších chladících provozech
 • Další zdroje přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů (týká se především specifických provozů,

např. cementárny).

Nepovinné položky (Scope 3)

 • Nakupované zboží a služby (uvést objemově či finančně nejvýznamnější položky)
 • Kapitálové statky
 • Další spotřeba paliv a energie (nezahrnutá ve Scope 1 nebo 2)
 • Upstream doprava a distribuce (směrem do podniku/instituce)
 • Produkce odpadů
 • Služební cesty
 • Dojíždění zaměstnanců do práce
 • Upstream leasovaný majetek
 • Downstream doprava a distribuce (směrem z podniku)
 • Zpracování prodaného zboží
 • Používání prodaného zboží
 • Koncové zpracování prodaného zboží
 • Downstream leasovaný majetek
 • Franšízy
 • Investice

Jaké je využití uhlíkové stopy? Analýza uhlíkové stopy podniku by měla být prvním důležitým krokem pro další postup, ke snižování uhlíkové – a tím i energetické – náročnosti společnosti, jejích dodavatelů i odběratelů a celé společnosti. To je cílem vládních a mezivládních závazků. Uhlíkovou stopu často větší firmy prezentují v rámci CSR reportů či využívají navenek pro prezentaci své činnosti a environmentální odpovědnosti.

Věříme, že Vás informace o programu Uhlíkové stopy a příležitost spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj a společností CI2 při její implementaci zaujala. V případě Vašeho zájmu o tuto spolupráci jsme připravení k osobnímu setkání a objasnění všech jejích aspektů.

Navíc Vás zveme na cyklus seminářů na téma: „Úspora energií a uhlíková stopa“, které jsou pro Vás zdarma – viz Pozvánku, je však třeba se přihlásit jednoduchou formou  prostřednictvím online formuláře.​​

Semináře probíhají v těchto datech
v Plzni (9. 11. 2017)
v Hradci Králové (16. 11. 2017)

Podat přihlášku

S pozdravem,

Ing. Petr J. Kalaš
Víceprezident CBCSD
v.r.

Ing. Jan Žůrek
Prezident CBCSD
v.r.

Původní tisková zpráva

Click to Hide Advanced Floating Content