Rada expertů

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se uskutečnilo ustavující zasedání Rady expertů ČMA. Nově vzniklá rada se poprvé sešla na Vysoké škole ekonomické u příležitosti udělení čestného titulu doctor oeconomicae honoris causa profesorovi Mintzbergovi z kanadské McGill University.

Rada expertů je vrcholovým poradním, konzultativním orgánem prezidia ČMA.

„Posláním Rady je expertní činnost, která vyústí ve formulaci odborných stanovisek a doporučení směřujících k uplatňování principů a metod moderního managementu a ke zkvalitnění podmínek pro řízení podnikatelských i dalších subjektů, státní a veřejnou správu nevyjímaje. Dalším, neméně podstatným cílem, je kultivace prostředí managementu a zvyšování společenské prestiže manažerské profese.“

Prezident ČMA Pavel Kafka

SLOŽENÍ RADY:

I. Akademická sféra (abecedně)

prof. Ing. Richard Hindls, CSc, dr.h.c.

Doc. Ing. Václav Liška 

prof. Ing. Ivan Nový , CSc.

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

prof. MUDr. Eva Syková, M.D., Ph.D., Dr.Sc.

prof. Ing. Milan Zelený , M.S, Ph. D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc, MBA

emeritní rektor VŠE, výbor ČMA

vedoucí katedry man. Stavební fakulty ČVUT

xPORT VŠE

profesor VŠ, výbor ČMA

profesor VŠ

Senátorka, Manažerka roku (MR)

profesor Fordham univerzity NY

rektor Karlovy Univerzity, Top 10 MR

II. Podnikatelská sféra (abecedně)

Ing. Vlastislav Bříza

Ing. Miroslav Dvořák

Ing. Vladimír Feix, dr.h.c.

Ing. Bořivoj Frýbert

Ing. Olga Girstlová

Ing. Petr Kazík PhD.

Ing. Ludmila Koutská

Ing. Ladislav Macka

Ing. Jitka Pantůčková, CSc.

Ing. Zdeněk Pelc, CSc.

Ing. Luděk Pfeifer, CSc.

Lubomír Stoklásek

Mgr. Karolína Topolová

majitel Koh-i-noor, Top 10 MR

GŘ Jikov, MR

majitel Porcelánky Dubí, MR

bývalý prezident ČMA

prezidentka ČMAPM

majitel A-Hra, pedagog

GŘ hotelu Pyramida Praha, MR

bývalý prezident ČMA

GŘ Societé General v Albánii, MR

majitel GZ Loděnice, MR

Spolumajitel M.C.TRITON, Top 10 MR

GŘ Agrostroj Pelhřimov, MR

GŘ AAA Auto, Top 10 MR

I. Akademická sféra (abecedně)

.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
hindls@vse.cz

Významný český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností doma i v zahraničí. Je členem mnoha odborných grémií v ČR i ve světě. Rektor VŠE v Praze v letech 2006 až 2014. V letech 2001 až 2006 děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V letech 2011–2013 byl místopředsedou České konference rektorů. Je členem řady vědeckých rad a komisí, odborných organizací v ČR i ve světě.

Napsal a vydal více než 30 knih, slovníků a knižních monografií, 26 skript, 250 odborných článků v ČR i v zahraničí. Je řešitel či spoluřešitel dvou desítek grantů a dalších výzkumných projektů.

Richard Hindls převzal za své aktivity řadu prestižních ocenění – v roce 2016 Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR Za dosažení mimořádných úspěchů ve svém oboru, v roce 2017 se stal Laureátem Ceny Wernera von Siemense „Nejlepší pedagogický pracovník“ aj.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Hindls

http://kstp.vse.cz/o-katedre/clenove-katedry/richard-hindls/


prof. Ing. Milan Zelený , M.S, Ph. D.

Vizionář mezinárodního formátu, česko-americký ekonom, vědec, vysokoškolský učitel, konzultant podniků, institucí a zahraničních vlád. Patří k nejcitovanějším českým ekonomům, zabývající se produktivitou práceteorií řízení,  podnikovou ekonomikou a multikriteriálním rozhodováním.

Působil či působí na zahraničních vysokých školách jako je Univerzita Jižní Kalifornie, Columbia University, Copenhagen School of Economics, bruselská European Institute for Advanced Studies in Management, Univerzita Fu Jen v Tchaj-pej, Indian Institute of Technology Kanpur, IBMEC  Rio de Janeiro. Byl akademickým proděkanem  na Univerzitě Xidian v Xi’an v Číně. Hostoval i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem mnoha odborných publikací.

V roce 2015 byl jmenován emeritním profesorem americké Fordham University v New Yorku. V témže roce založil nadaci ZET Foundation pro rozvoj národního a mezinárodního podnikatelství v transformujících ekonomikách. Milan Zelený je odborným konzultantem mnoha podniků, institucí a zahraničních vlád (USA, Japonsko, Belgie aj.). Je konzultantem amerických podniků, např. Arthur D. Little, Nynex, Rockwell Int., RCA, Mackenzie & Co.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Zelen%C3%BD


Doc. Dr. Ing. Václav Liška

Působí na ČVUT v Praze, přednáší ekonomickou teorii a věnuje se i finančním teoriím a kapitálovým trhům se zřetelem na kolektivní investování a otázky regulace a dohledu.

Je členem oborové rady doktorského studijního programu, vede kurzy z ekonomické teorie a kapitálového trhu. Vedle výuky patří k jeho koníčkům historie – je předsedou historického spolku Svatobor. Hlouběji se zajímá o významné osobnosti – českého krále Jiříka z Poděbrad a renesančního umělce Leonarda da Vinci. Vykonává funkci prezidenta Památkové komory České republiky. Působí  ve Sdružení hasičů ČMS a České společnosti Sherlocka Holmese.


prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE. Za svou profesionální kariéru si prošel funkci Vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení FPH VŠE, zde zastával v letech 2006-2014 funkci proděkana pro vědu. Od roku 2007 je garantem několika programů: Honors Akademia, doktorského oboru a vedlejší specializace Manažerská sociologie a psychologie.

Působí jako hostující profesor na nělolika zahraničních univerzitách, např. Universität Regensburg. Je členem vědeckých a redakčních rad, včetně Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace. Je autorem řady vědeckých publikací. Mezi jeho odborné zájmy patří manažerská psychologie a sociologie, interkulturní komunikace a management, sociologický výzkum, konzultace a poradenství v oblasti personálního rozvoje mezinárodních firem, kurzy zaměřené na trénink sociálních a manažerských dovedností.

https://www.vse.cz/vedeni/novy_cv.php


prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Vědec, vysokoškolský učitel, manažer, autor mnoha publikací, odborný konzultant. Působil v různých technických a vedoucích funkcích v průmyslu a poradenských společnostech, od počátku 90. let v Management Consulting.

Zaměřuje se na zvyšování podnikatelské výkonnosti prostřednictvím inovací, organizačních změn, managementu znalostí a na systémové pojetí tvorby konkurenční strategie organizací. Působil i  aplikovaném a základním výzkumu, ve státní správě a ve vzdělávacích institucích. Přednášel na vysokých školách v ČR a v zahraničí, včetně USA. Byl a je členem několika statutárních orgánů průmyslových podniků a vědeckých rad vysokých škol, např. je členem Kolegia rektora VŠEM, přednáší na Ústavu práva a právní vědy. Tento absolvent strojní fakulty ČVUT je autorem 25 odborných knih a učebních textů a více než 650 odborných článků a příspěvků, a to i v zahraničí.

V letech 1996 až 2001 byl viceprezidentem ČMA a v roce 2003 obdržel od výboru ČMA čestné členství.

http://www.ustavprava.cz/cz/sekce/prof-ing-Zbynek-Pitra-DrSc-1006/


Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

Guru v oblasti strategického managementu a jedna z nejvýznamnějším osobností, která posouvala teoretickou i praktickou aplikaci oboru. Podílel se na tvorbě stovek úspěšných strategií podniků, které tvoří páteř české ekonomiky. Působil na manažerských, vědeckovýzkumných a pedagogických pozicích.

Jako autor a spoluautor vydal v ČR a v cizině více než 20 knih, desítky monografií, stovky článků. Vystupoval na mnoha mezinárodních konferencích, přednášel na vysokých školách v řadě zemí, včetně SRN, Rakouska, Itálie či Ruska. Učil a motivoval tisíce studentů na VŠE v Praze, v manažerských školách i v cílených tréninkových kurzech pro vrcholové manažery. Navštívil 76 zemí s cílem seznámit se s problematikou řízení podniku. Je spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem a ředitelem firmy Management Focus, prezidentem Klubu Stratég a členem několika správních a dozorčích rad. Patří mezi podporovatele aktivit ČMA při rozvoji a propagaci managementu a manažerů a manažerek. V roce 2015 byl uveden do síně slávy soutěže MANAŽER ROKU.

 


Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Významná česká vědkyně, lékařka a manažerka. Těžištěm její vědecké práce je výzkum chorob mozku a míchy a výzkum kmenových buněk. Intenzivně rozvíjí nový lékařský obor – regenerativní medicínu. Naplňuje tak své motto: „Věda pro lepší život“. Od října 2012 zastupuje občany Prahy 4 v Senátu PČR. Zaměřuje se na politiku v oblasti vědy a vzdělávání, životního prostředí, zdravotnictví a sociální péče.

Zastávala funkci ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM). Od roku 1996 vedla Ústav neurověd a Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad UK. Pod jejím vedením získal ÚEM status Centrum excelence EU, řešící desítky mezinárodních projektů. Založila také první firmu AV ČR Bionova. Je iniciátorkou vzniku Inovačního biomedicinského centra, prvního podnikatelského inkubátoru v AV ČR. V roce 2013 zorganizovala mezinárodní kongress o výzkumu mozku. Byla předsedkyní poroty Česká hlava.

Prof. Eva Syková se stala Manažerkou v odvětví vědy, výzkumu a vývoje a v roce 2011 získala titul Manažerka roku.

http://www.evasykova.cz/Kdo-jsem-1


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Od roku 2014 je rektorem Univerzity Karlovy (UK) a je předsedou České konference rektorů. Působí jako člen ve významných společnostech, institucích a vědeckých radách – Učená společnost ČR, České lékařské akademie, vědecká rada UK, Masarykovy univerzity, VŠE aj.

Je členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Zasedá ve výborech národních i mezinárodních společností (ČSKB, ČSBMB, EFLM, IFCC, ESBRA) a redakčních radách odborných periodik (Adiktologie, Folia Biologica, aj.). Od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Od rokuj 2005 zvládal i funkci děkana 1. lékařské fakulty UK.

Během svého profesního života získal celou řadu ocenění. Umístil se v TOP desítce manažerů roku 2010 a stal se Manažerem odvětví – univerzitní a manažerské vzdělávání.

www.tomaszima.cz

 

.

II. Podnikatelská sféra (abecedně)

Vlastislav Bříza

Český  podnikatel, od roku 2000 majitel českobudějovické tužkárny Koh-i-noor Hardtmuth. S ní je spojen jeho profesní život – pracoval zde nejprve jako konstruktér a šéfkonstruktér, později se dostal do jeho vedení jako náměstek a od roku 1994 jako generální ředitel. V roce 1990 se stal generálním ředitelem společnosti Gama a odkoupil závod od Petra Kellnera.

Stal se i majitelem společnosti Koh-i-noor holding, která kromě tužkárny řídí i podniky v dalších evropských zemích. Na jejím řízení se podílí i jeho synové David a Vlastislav mladší a synovec Robert Záboj. Vlastislav Bříza získal v roce 2015  titul Podnikatel roku. Podle časopisu Forbes je jedním ze čtyřiceti nejbohatších Čechů.

Je absolventem Vysoké školy strojírenského inženýrství se zaměřením na konstrukci spalovacích motorů. Své vzdělání dokázal uplatnit i při směrování své firmy, která stojí na technické specializaci. Podařilo se mu vybudovat i strojírenskou divizi.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastislav_B%C5%99%C3%ADza


Ing. Miroslav Dvořák

Od roku 2000 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. v Českých Budějovicích. Do podniku nastoupil v roce 1986 jako konstruktér. Tento absolvent ČVUT Praha zde postupně získával manažerské zkušenosti na různých pozicích.

Řídil oddělení konstrukcí, působil na pozici zástupce ředitele a poté byl  ředitelem závodu 01 ADACO a.s. Jindřichův Hradec. Své manažerské schopnosti a vědomosti věnuje nejen svojí firmě, svoji působnost rozšířil do řady oganizací. Je viceprezidentem Sdružení automobilového průmyslu, je v představenstvu Jihočeské hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zasedá v profesní radě ZČU Plzeň a správní radě VŠTE v Českých Budějovicích. V roce 2015 se stal vítězem soutěže MANAŽER ROKU a obdržel titul Manažer roku.


Ing. Vladimír Feix, dr.h.c.

Jedna z nejvýraznějších postav soudobého odvětví výroby porcelánu a dlouhodobý generální ředitel Českého porcelánu a.s. v Dubí. Předcházely tomu různé manažerské pozice v porcelánce, byl jejím obchodním ředitelem. Absolvent VŠE v Praze oboru ekonomika řízení dokázal firmu postavit na nohy.

Provedl restrukturalizaci, nahradil částečně ruční výrobu strojní, modernizoval design a sortiment. Tvrdí se o něm, že ačkoliv výrobu zná do všech detailů, netrpí provozní slepotou a všimne si i té nejnepatrnější změny. Kromě porcelánky v Dubí spoluvlastní porcelánku v Duchcově – Royal Dux.

Vedle toho, že má hodnost plukovníka, stal se Vladimír Feix v roce 2007 prvním čestným občanem v poválečné historii města Dubí a Ústecká Univerzita JEP mu udělila čestný titul doktor honoris causa. Když byli v Praze v roce 1993 slavnostně vyhlašováni nejlepší manažeři roku, byl jedním z prvních nositelů tohoto titulu a svůj úspěch si ještě zopakoval. Až do roku 2007 byl díky své autoritě předsedou Klubu manažerů, sdružující vítěze soutěže.


Ing. Bořivoj Frýbert

Předseda dozorčí rady společnosti SINDAT, člen představenstva společností FARMAK a České Hotelové, člen dozorčí rady SINTEX a Tylex Letovice. Zkušený manažer, který během své profesní kariéry prošel mnohé stupně řízení provozu na úrovni závodu, středního i velkého podniku ve výrobních i technických manažerských funkcí včetně vrcholových, vytvořil v 90. letech skupinu Sindat Group. Do jejího majetku patřily a dodnes patří průmyslové podniky, službové a servisní organizace a leasingová společnost.

Řídil a realizoval významné transformační a restrukturalizační projekty průmyslových firem.

Tři volební období vykonával funkci prezidenta ČMA, nyní je jejím čestným prezidentem. Působil jako člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, jehož je čestný člen.

Absolvent vysoké školy chemicko-technologické je autorem knihy Jak transformovat podnik a mnoha statí a článků v odborných tuzemských i zahraničních časopisech.


Ing. Zdeněk Pelc, CSc.

Předseda představenstva a od roku 2006 majoritní vlastník společnosti GZ Media a.s. – největšího výrobce vinylových desek na světě a významného producenta luxusních obalů. Společnost má sídlo a hlavní část výroby v Loděnici u Berouna, výrobní závod je i v jihočeské Soběslavi. Společnost s 2,5 miliardovými tržbami a zaměstnávající devatenáct set pracovníků v roce 2016 expandovala do Ameriky, vyrábí v Torontu a v Memphisu.

Zdeněk Pelc je absolvent VŠE v Praze, kde dokončil i vědeckou aspiranturu v oboru strategické řízení, pracoval nejprve jako vedoucí oddělení marketingu v Poldi Kladno. Po odchodu se stal generálním ředitelem Gramofonových závodů, později GZ Media, kde byl jedním z nejdéle působících českých manažerů ve vrcholné pozici (přes 30 let). Svou funkci předal nástupci v roce 2013. Součástí jeho kariéry byl tříletý prestižní kurz na Harvard Business School pro ředitele a majitele společností. V roce 2000 získal titul Manažer roku a v roce 2016 titul EY Podnikatel roku 2015.

https://cs.wikipedia.org/wiki/GZ_Media


Mgr. Karolína Topolová

Je jedinou ženou v čele velké společnosti obchodující s automobily ve střední Evropě – od roku 2012 je generální ředitelkou a předsedkyní správní rady AAA Auto International a.s. Za dobu jejího vedení společnost vstoupila do Polska a Maďarska, rozšířila počet nabízených vozů na 13 500 aut a počet poboček na více než 40 při 2 400 zaměstnancích.

V roce 2015 díky ní získalo AAA AUTO za investora britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners v transakci s hodnotou 220 mil. EUR. Společnost oslavila v roce 2017 úspěšných 25 let a přivítala dvoumiliontého zákazníka. Díky ní se společnost posunula v žebříčku CZECH TOP 100 z 67. na 48. pozici, získala ocenění European Business Awards 2016/2017.

Pracovní kariéru zahájila v hotelu Prague Hilton Atrium jako programová manažerka, v roce 1998 založila call centrum v AAA AUTO. V roce 2006 postoupila na funkci Group HR and Call Centre Director, o rok později se stala viceprezidentkou společnosti a podílela se na vstupu firmy na českou a budapešťskou burzu cenných papírů.

Karolína Topolová získala titul Mladý manažerský talent 2015 a pravidelně se umisťuje mezi finalisty soutěže Manažer roku. Opakovaně se objevuje v anketě TOP 25 Žen českého byznysu. Zvolena byla mezi 50 nejvlivnějších žen českého byznysu a získala titul Lady Pro 2015. Je předsedkyní správní rady Dětské dopravní nadace, která ročně finančně podpoří na 40 dětí, které v důsledku dopravní nehody přišly o jednoho nebo oba rodiče.

www.karolinatopolova.cz
www.linkedin.com/in/karol%C3%ADna-topolov%C3%A1-41a09056/
www.detskadopravninadace.cz
www.aaaauto.cz


Ing. Petr Kazík Ph.D.
kazik@a-hra.cz

V 90. letech vykonával vrcholové manažerské funkce v obchodu a marketingu. Tehdy založil vzdělávací a poradenskou společnost AHRA. Dlouhodobě se věnuje pedagogické, konzultační a lektorské činnosti, působil ve více než dvou stech významných společnostech ČR. Byl prorektorem Ostravské univerzity pro strategii a projekty, kde přednáší strategický management a marketing a vede Projektové oddělení její Lékařské fakulty.

Tento absolvent VŠB TU Ostrava a Univerzity J.A.Komenského pracoval v projektech MŠMT zaměřených na kvalitu a rozvoj vzdělávání, problematice se nadále věnuje. Pedagogickou kariéru začínal na středních školách, má zkušenost ve funkci ředitele VOŠ Goodwill.

Je autorem publikací a kurzů zaměřených na vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání – certifikát za absolvování jeho kurzů získalo 500 lektorů. V roce 2014 se stal finalistou soutěže Manažer roku. Založil a řídil Regionální klub Ostrava ČMA.

www.a-hra.cz

https://www.linkedin.com/in/petr-kaz%C3%ADk-26ba3444/


Ing. Ludmila Koutská

Zkušená manažerka pohybující se většinu svého profesního života v hotelnictví. Od roku 2016 působí  jako generální manažerka společnosti OREA Hotel Pyramida. V letech 2012 až 2014 byla ředitelkou Hotelu Amarilis a poměrně dlouho od roku 2004 do roku 2012 generální manažerskou C Hotels. Absolventka VŠH – Praha oboru hotelnictví působila jako tajemnice Klubu Manažerů roku a rok byla na pozici ředitelky projektové kanceláře ČMA.

Je nositelkou ocenění titulu Manažerka roku.

Další informace: https://www.linkedin.com/in/ludmila-koutsk%C3%A1-71578669/


Ing. Ladislav Macka

Dlouholetý předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojová banky, a.s., který v roce 2016 předal žezlo svému nástupci. Aktivní podporovatel ČMA a soutěže MANAŽER ROKU, zůstává významnou osobností v Radě expertů asociace.


Ing. Jitka Pantůčková, CSc.

Patří k nejvýznamnějším ženám českého bankovnictví.  Od roku 2010 je generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Ohridské banky Société Générale v Makedonii. V roce 2002 se stala předsedkyní Komise pro platební styk při Bankovní asociaci ČR, kterou zastupuje v Komisi pro platební styk v Evropské bankovní federaci. ČR zastupuje v European Payment Council.

Tato absolventka VŠE a postgraduálního studia Ekonomického ústavu ČSAV do roku 1991 pracovala jako vědecká pracovnice v Orientálním ústavu ČSAV. Od té doby působí v bankovním sektoru, nejprve v IPB (od roku 2000 v ČSOB), kde prošla řadou manažerských pozic. V letech 2002 až 2009 pracovala ve vedení Komerční banky jako výkonná ředitelka pro provoz. Nyní na svém působišti je i místopředsedkyní Makedonské bankovní asociace, kterou zastupuje v Evropské bankovní federaci. Aktivně publikuje, napsala 200 článků o problematice bankovnictví a EU. V roce 2004 získala titul Manažerka roku.


Ing. Olga Girstlová, Ph.D

Mezi její manažerské úspěchy patří vytvoření mezinárodní skupiny dceřiných společností ve skupině GiTy a.s. specializující se na komunikační systémy. Zde si prošla pozici marketingové a obchodní ředitelky a v letech v letech 2000 až 2006 se stala spolumajitelkou a CEO. Později byla společnost prodánanovým majitelům. Nyní působí v roli konzultanta a aktivního investora u nově vznikajících start upů ve společnosti GrowBusiness s.r.o., kde je jednatelkou.

V roce 1995 byla vyhlášena Manažerkou roku a o dva roky později obdržela cenu Křišťálové srdce za etiku v podnikání. Jako první Češka získala v Monaku v roce 1999 ocenění Vedoucí podnikatelka světa společně s ostatními 50 ženami z celého světa.

Tato absolventka Elektrotechnické fakulty VUT v Brně a Fakulty managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zde zůstala působit jako členka vědecké rady. Zapojila se i do správní rady Slezské univerzity v Opavě, a vedení českého komitétu pro vědecké řízení Brno.

V ČMA je od roku 1997a působí zde jako Ambasadorka a členka Rady expertů. „Odborně reprezentuje manažery v ČR a umožňuje mi další osobní rozvoj, vzdělávání a networking,“ říká o ČMA Olga Girstlová.


Ing. Luděk Pfeifer, CSc.

Partner a spoluzakladatel společnosti M.C.TRITON založené v roce 1990 se téměř tři desetiletí pohybuje na vrcholových manažerských pozicích s bohatou praxí přednášejícího a kouče. V letech 1998 až 2002 v M.C.TRITON zastával funkci generálního ředitele a v letech 2003 až 2013 pozici předsedy představenstva.

Nyní je předsedou představenstva TRITON Holding SE a zodpovídá za řízení mezinárodní expanze v poradenském businessu na Slovensko, do Bulharska, Rakouska, Švýcarska. Je členem představenstva společnosti T.Geo a místopředseda představenstva Lentikats biotechnological company. Tento absolvent ČVUT v Praze devět let působil jako člen Rady ředitelů Světové federace soukromých investorů (WFIC). V roce 2005 se stal Manažerem odvětví a dostal se do Top 10 soutěže Manažer roku.

www.facebook.com/pages/MCTRITON/58494793356?ref=ts
https://www.linkedin.com/in/ludek-pfeifer-4799bb10/


Lubomír Stoklásek

Patří k úspěšným a v ČR známým manažerům, jehož krédo je „slušnost, odvaha, důslednost.“ V roce 1996 koupil zdevastovanou společnost Agrostroj Pelhřimov, stal se jejím vlastníkem a generálním ředitelem a vytvořil z ní moderní, technologicky vyspělou a svými produkty konkurenceschopnou firmu.

V ČR patří ke špičce ve výrobě užitkových vozidel, zemědělském strojírenství, komunikační technice a stavebních strojích. Agrostroj Pelhřimov zaměstnává 2200 lidí, díky tomu se město a okolí drží na špici zaměstnanosti mladých do 25 let. Společnost je téměř ze sta procent závislá na exportu, vyváží hlavně do západní Evropy.

Mezi další firmy Lubomíra Stokláska patří dopravní ČAD Blansko, Humpolecké strojírny, Léčebné lázně Lednice a hotelový komplex Spa Resort Lednice nebo Moravská Agra. Věnuje se také zemědělství a produkci vína. V roce 2011 obdržel titul Manažer roku, o rok později potvrdil své kvality titulem Podnikatel roku. O samotném podnikání říká:„Musí to být děláno jako zájmová činnost, hoby, seberealizace“.