O čem se jednalo i diskutovalo na shromáždění delegátů

„Scházíme se v době, kdy vstupujeme do 2. čtvrtstoletí života České manažerské asociace,“ řekl na úvod řádného shromáždění delegátů ČMA v Praze 16. května její prezident Pavel Kafka a pokračoval: „Současná situace ve světě je charakterizována prudkým rozvojem, a na to musí umět reagovat i ČMA. Potřebujeme ale munici, názor členské základny, o který je možné se opřít ve formulacích určených k naší argumentaci. Abychom asociaci mohli lépe reprezentovat, potažmo abychom dokázali i široké veřejnosti tlumočit názory manažerů, předních odborníků české ekonomiky i společenského života. Začíná totiž významná generační výměna v této profesi a úkolem naší asociace bude přenášet zkušenosti a odpovědnost na mladší spolupracovníky. Věkový průměr ČMA je 51 let, je tudíž potřeba do naší činnosti zapojit ty ročníky, které se budou podílet na rozvoji společnosti v příštích desetiletích. Jak to udělat, je otázkou. Jak zaujmout naším programem, na tom se musíme dohodnout a urychleně na tom začít pracovat. Jinak ztratíme půdu pod nohama, a to by byla velká škoda,“ doplnil Pavel Kafka.

Mezitím ještě podotkl, že je několik bodů ve stanovách, které tvoří nit práce a poslání asociace. Ne vždy se však v roce 2015 podařilo plnit je na výbornou. Prostor k dalším námětům mířícím ke zdokonalení nejen servisu členům, ale i sdělování informací odborné či široké veřejnosti je jasný a bez hranic.Vyplnit ho vhodným motivačním programem je nyní velkou výzvou.

„Jedním ze základních větví asociace je činnost České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a nadčasové i žhavé téma současnosti světová udržitelnost, které vnímá velmi ostře díky CBCSD i Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Zatím ne všechny firmy u nás udržitelnost doceňují a chápou jako jednu ze základních otázek budoucnosti. Proto CBCSD chystá kampaň k osvětlení významu udržitelnosti, kterou zahájí spuštěním nových webových stránek a tiskovou konferencí v závěru května,“ vysvětlil Ivo Gajdoš, viceprezident ČMA a její výkonný ředitel.

K udržitelnosti patří i otázka rovných příležitostí, kterou měla znovu připomenout konference Gender Gap v den vyhlášení výsledků MANAŽERA  ROKU 21. dubna v Praze. Účast žen, podnikatelek a manažerek však nebyla taková, s jakou se původně počítalo, a to je velké minus v celé diskuzi, k níž ČMA letos přizvala řadu odbornic světového jména.

„Ke kultivaci manažerského prostředí přispívá spolupráce ČMA s několika subjekty, které připravují data pro každoroční výzkum Světového ekonomického fóra týkajícího se konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. Nebýt takříkajíc pasivity některých členů, měla by ČMA více argumentů, jak vládě ČR tlumočit určité poznatky i myšlenky vedoucí k nápravě,“ připomenul Pavel Kafka.

Otazníkem rovněž je, proč došlo k tak výraznému propadu prestiže manažerské profese za posledních deset let, a to z 9. na 17. místo žebříčku. Zatím se těžko definují odpovědi, ale průzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR informuje jasně. Jak tento trend zastavit? I k tomu i nadále poslouží popularizace kladných příkladů, osobností, jež se probojovaly například do soutěže MANAŽER ROKU. Ukazuje se však, že to zdaleka nestačí.  Pokud chce  asociace více bodovat u široké veřejnosti, a koneckonců i u té odborné, bude potřeba uzpůsobit program tak, aby jeho prostřednictvím dávala ČMA o svém poslání přesvědčivěji vědět. A to s vědomím toho, že je dnešní česká společnost nemocná, a vizí, jak mohou pomoci s nápravou právě manažeři. „Potřebujeme angažmá manažerů v podpoře systémových změn, ať se to týká konkurenceschopnosti, přidané hodnoty na vývozu nebo klesající produktivity práce, potírání korupce jako choroby naší výkonnosti,“ řekl Pavel Kafka.

Zpráva o činnosti asociace za rok 2015 přinesla také řadu pozitiv. Výrazný je nárůst členů, kteří se do ČMA rozhodli vstoupit. To svědčí o přesvědčivém obsahu a smyslu práce asociace zejména ve snaze o popularizaci manažerské profese jako té, která je v naší společnosti nezastupitelná. Širší je zájem o sledování novinek na webových stránkách, které se staly oceňovaným informačním kanálem; přinášejí aktuality například prostřednictvím newsletteru a řadu pozvánek i článků.

V diskuzi nastolili delegáti řadu námětů, čím práci asociace vylepšit. Zásadní linií bude méně akcí, zato kvalitnějších. Do popředí se dostane větší odpovědnost klubů za formulaci výstupů z jednotlivých setkání, aby bylo znát, že ta jsou pro špičky manažerské profese a businessu užitečná. Jako nutné se ukazuje posílit marketingové iniciativy klubů i celé asociace, proces hledání osobností do Rady expertů. Zrodila se i myšlenka uspořádat v roce 2024 kongres ke stoletému výročí prvního mezinárodního manažerského kongresu na světě, který se odehrál v roce 1924 v Praze z popudu T. G. Masaryka.

Zazněl požadavek k potřebě vyvolat společenskou poptávku po významu manažerského řemesla i zájem o témata, která jsou pro rozvoj ekonomiky i společnosti dnes stěžejní. Jaká témata to jsou, o tom je třeba diskutovat a urychleně vyvodit závěry. Možná se více přiblížit praxi ve firmách a organizacích, pochopit myšlenky odborníků a jejich ne vždy optimistický názor na základní hodnoty ekonomiky České republiky.  Za směrodatné se ukazuje najít cestu k mladým osobnostem a zaujmout je čerstvým programem, například takovým, který by přiblížil firmy a absolventy či studenty vysokých škol, kteří by docházeli do praxe na zkušenou ne jako levná pomocná síla. Výměna názorů se týkala rovněž společenských akcí, zda je pořádat či nikoli, jestli ještě mají význam nebo ne, jakou formou je organizovat a s jakým obsahem počítat, aby byly pro členy atraktivní. Názory se různily.

Debata vyústila mimo jiné i k nové koncepci marketingu a PR, správnému zviditelňování asociace v médiích a spolupráci s nimi. „To vše je skutečně běh na dlouhou trať, výsledky nelze očekávat okamžitě, a pozměnit image ČMA směrem k široké veřejnosti vyžaduje trpělivost a nápady, podotkla manažerka marketingu a PR Veronika Žurovcová. Zároveň přítomné ujistila, že se již zástupci redakcí o činnost ČMA zajímají daleko intenzivněji než například před rokem, tedy její obraz se začíná postupně měnit.

Na závěr byly přijaty změny stanov, například týkajících se přijímání nových kolektivních a individuálních členů, povinnostech klubů apod.

pro ČMA vitaPR