Milník pro všechny, kteří měli nač vzpomínat…

milniky2Celou fotogalerii naleznete ZDE
.

Pozvánka na 10. prosince 2015 měla nádech nostalgie. Všichni, kteří se toho dne vpodvečer na půdě člena ČMA, v nádherných prostorách Kooperativy pojišťovny v Praze sešli, se s chutí vrátili v myšlenkách o čtvrtstoletí zpět. Uskutečnilo se zde totiž setkání se všemi členy orgánů asociace za celou dobu jejího trvání při příležitosti 25. výročí založení. Vzpomínali nejen současný prezident Pavel Kafka nebo výkonný ředitel Ivo Gajdoš, který založil a vede zároveň nejstarší regionální klub ČMA, ten Pražský.

Koho uvést, aniž se jméno jiného opomene? Snad tedy alespoň pár jmen, která k ČMA nezastupitelně patří: Jaroslav Jirásek, Jiří Stýblo, Bořivoj Frýbert a jak jinak než František Jezdinský. Ten se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, ale všem nám poslal krásná slova, z nichž pár řádek pro potěšení i zamyšlení uvádíme:

„Jako jeden ze zakládajících členů asociace s uspokojením sleduji její činnost a rád zjišťuji, že její etické, kultivační, vzdělávací a společenské cíle, které jsme před 25 lety vytýčili, se postupně naplnily a ve svých hlavních obrysech platí dodnes.

Její založení nebylo nahodilé, ale bylo vyvoláno společenskou potřebou výrazně ovlivněnou politicko-hospodářskou situací u nás, malou zkušeností velké části nových hospodářských vedoucích, kteří se teprve učili stát se manažery, jejich nízkou prestiží a nevalným společenským postavením zděděným po direktivním způsobu řízení.

Nastala potřeba vytvořit nezávislou organizaci, která by jim poskytla nezávislou pomoc a kde by si mohli ujasňovat společná stanoviska. Asociace byla tedy založena těsně po Sametové revoluci z iniciativy skupiny ekonomických odborníků, praktiků, učitelů a posluchačů managementu…

Postupně také přesvědčovala veřejnost, že management je tvůrčí činností a manažerem by měl být vzdělaný, odborně zdatný profesionál, který nejenže úspěšně řídí svěřenou organizaci, ale nese i svůj podíl společenské odpovědnosti…

Význam asociace netkví v množství jejích členů, ale v jejich aktivní spolupráci. Zájem členů přechází z velkých vědeckých a teoretických akcí na odborné informace praktického rázu. Tomu nejlépe vyhovují činnosti klubů. Určitě by se postavení asociace zvýšilo, kdyby se z některých členů z zájemců Klubu Manažerů roku ustavila skupina, která by pro předsednictvo asociace připravovala kvalifikované připomínky a iniciativní návrhy.“

To potvrdili i další účastníci setkání. Například Bořivoj Frýbert (čestný prezident ČMA) naznačil, že by se měla obnovit činnost skupiny expertů, kteří by iniciovali a tvořili analýzy toho či onoho problému, jenž brzdí pokrok ve firmách i organizacích. Podle společenské objednávky by vypracovávali stanoviska a návrhy řešení, a to tak, aby základem byly argumenty, tedy čísla a komentáře. Ty by se měly podílet na hledání východisek. Takové podklady by se rovněž měly medializovat, měla by se vést svižná, praktická diskuze a skutečnosti by se měly rychle měnit na základě smysluplných rozhodnutí. Pružněji by se pak třeba řešilo to, co firmy a celá ekonomika potřebují. A to špičkoví manažeři dobře vědí. Jde jen o to jejich názory, podněty a informace správně využívat a s výstupy odpovědně nakládat. Tak, aby docházelo ke změnám v ekonomice, k podpoře a kultivaci podnikání bez překážek a byrokracie.

Pavel Kafka, který večerem provázel, slíbil, že se nad tipy, které zazněly, rozhodně zamyslí, a přítomné vyzval, aby mu připravili návrhy osobností – šéfů firem a organizací, s nimiž by takto začala Česká manažerská asociace od roku 2016 pracovat.

(pro ČMA vitaPR, Eva Brixi)