Manažerský S-klub si připomněl 20 let svého trvání

Setkání členů S-klubu se v březnu a dubnu neslo ve znamení 20 let svého trvání. Ustavující schůze klubu – který se tehdy nazýval „Manažerský seniorský klub“ – se totiž konala 26.5.1997 pod předsednictvím zakládajícího člena České manažerské organizace pana Ing. Františka Jezdinského, CSc. Na této schůzi byly přijaty stanovy, které pak byly doplněny na výroční schůzi ČMA dne 1.6.1998. Stanovy nabyly účinnosti dne 24.11.1998 po schválení výborem ČMA.

Jakým způsobem byl vznik S-klubu připomínán?

Ing. Tibor Kovalský zahajuje slavnostní setkání

Na dubnovém setkání dne 28.3.2017 se členové klubu dohodli, že oslavy vzniku klubu budou předmětem pravidelného setkání 25.4.2017. Projednali návrh programu tohoto setkání a s tím související organizační opatření.

Dalším bodem programu 28.3. t.r. pak byla informace JUDr. Pavla Cihláře o přednášce Stanislava Háši, vedoucího katedry managementu VŠE a zkušeného manažera na téma „O čem se v managementu nehovoří a proč manažer často vyhoří“. Po této informaci proběhla diskuse k této problematice, při které účastníci vyjadřovali své názory k předneseným tezím, zejména o aplikovatelnosti nových přístupů k řízení, a uplatňovali také své vlastní zkušenosti z dlouhodobé manažerské praxe.

Slavnostní setkání k 20. výročí založení S-klubu proběhlo 25.4.2017 v zasedací síni podniku Sempra.

V úvodu vystoupil předseda klubu pan Ing. Tibor Kovalský, kdy krátce připomněl historii vzniku a činnosti klubu. Uvedl, že od vzniku klubu proběhlo neuvěřitelných 200 setkání, při kterých vystoupila řada význačných osobností nejen z řady manažerů, ale i odborníků z nejrůznějších oblastí vědy, techniky, zemědělství, ekonomiky a dalších.

V dalším programu byl promítnut videozáznam vystoupení Ing. Františka Jezdinského, CSc. který se vzhledem k pokročilému věku (95 let !!!) a zdravotní indispozici nemohl setkání osobně zúčastnit.

V tomto vystoupení zaznělo i poselství pana Jezdínského k další činnosti klubu:

„Klub by měl pokračovat v činnosti, která v současné době úspěšně běží. Jsem přesvědčen, že práce, kterou S-klub vykonává pro své členy je vynikající. Pokud se týká dalších činností, myslím si, že by se činnost klubu měla více zajímat o aktuální problémy a přinášet i určité iniciativní nápady a náměty, který mohly přispět k dalšímu rozvoji. Nejde o to, abychom my senioři dávali rady těm mladším, ale abychom je inspirovali.

Děkuji předsedovi a členům klubu S-klubu za to, že vytrvali a že zůstávají věrni myšlénkám, které jsme původně hlásali. Všechny zdravím, všem děkuji za spoluúčast a věřím, že ta jejich věrnost, kterou prokazují, se projeví i ve výsledcích činnosti klubu.“

Následovalo vystoupení – opět z videozáznamu – význačného odborníka v oblasti managementu a dlouholetého člena S-klubu, pana doc. Ing. Maxe Fischla, CSc. Na závěr svého vystoupení pan Fischl uvedl:

„Co popřát manažerské veřejnosti a S-klubu k dnešnímu výročí do budoucnosti? Aby se rozvinuly ty tradice české školy řízení, která nespočívá jenom v učení a praxi učitele a podnikatele Bati, aby se napsala monografie o české škole řízení, za kterou se nemusíme a nesmíme stydět.

Já přeji všem pamětníkům, všem pamětnicím a budoucím členům S-klubu, aby následovali tu obrovskou práci Ing. Jezdinského, a aby nejen docenili, ale pokračovali a podporovali vedení klubu, bez jejichž iniciativy bychom nebyli tam, kde jsme. Celé řadě z vás patří dík za to, že podporujete a rozvíjíte a propagujete seriozní znalosti řízení a vedení lidí.“

Poté pokračovalo slavnostní setkání neformálně, bylo podáváno malé občerstvení a rozvinulo se vzájemné vyprávění členů o svých zkušenostech z manažerské práce, vzpomínky vážné i nevážné o řešení  – často unikátních – problémů, které manažerská praxe přináší.

Napsal Arnošt Štíhel
Fotografie pořídil Rastislav Lukovič a Arnošt Štíhel