O klubu

Manažerský S-klub ČMA

Zobrazit akce klubu

O klubu

Sdružuje manažery dříve narozené, ať již jsou ještě pracovně činní nebo již na odpočinku. S-klub se schází pravidelně jednou měsíčně, zpravidla 3. týden v měsíci v sídle společnosti Sempra v Holešovicích. V jeho čele stojí předseda Tibor Kovalský.

Zaměření klubu

Manažerský S-klub zahájil svou činnost 26. května 1997 z podnětu České manažerské asociace a Českého komitétu pro vědecké řízení. Jeho posláním je sdružovat manažery – seniory, kteří již nevykonávají aktivně vedoucí funkci a poskytovat jim možnost odborného či společenského setkávání.

Hlavní směry činnosti

 • pořádání pravidelných schůzek členů s odborným programem informačně vzdělávacím
 • přednášky, besedy, diskuse na aktuální témata
 • výměna zkušeností o nových teoretických i praktických poznatcích z oblasti managementu jak domácího, tak zahraničního
 • iniciativní připomínkování připravovaných opatření a zákonů, shrnutí názorů stanovisek členů
 • odborné exkurse
 • budování zahraničních kontaktů
 • poskytuje na vyžádání ČMA metodické a poradenské služby při řešení podnikatelských a manažerských úloh

Předseda klubu Tibor Kovalský má jasnou představu o poslání klubu a jeho činnosti:

Poslání klubu se naplňuje v několika rovinách. První z nich je ta, abychom starším, zkušeným manažerům vytvořili vhodné podmínky pro setkávání, výměnu zkušeností, vzájemné obohacení. Být opravdovým a zkušeným manažerem je něco více než jen vykonávat nějakou profesi. Řízení národního hospodářství, řízení lidí vyžaduje od manažera více než jen naplňovat profesní zásady. V klubu se držíme manažerských témat, snažíme se oprostit od politizování. Chceme jít k podstatě věci. Moc dobře víme, že politika lidské životy nezachrání, ale vzdělání, zkušenosti, potraviny a lékařská péče ano.

Co v roce 2018 pozitivně ovlivnilo jeho činnost?

Z našich setkání, kterých jsme v průběhu roku 2018 neuspořádali málo, by bylo možné vyčíst, že si nehrajeme na globalizaci. Světovou uniformitu, již globalizační procesy přináší, nepovažujeme za užitečnou. Zato diverzita a vědomí vlastní identity společně se schopnostmi a chutí udělat pro svou zemi, region, obec něco víc, může skýtat zajímavé příležitosti, které ve své podstatě docela dobře mohou naplňovat také principy udržitelnosti. Náš klub pozitivně ovlivňuje schopnost dívat se na svět z mnoha perspektiv a podporovat rozmanitost.

Když jsem byl u zrodu asociace, chtěli jsme jít cestou předávání zkušeností. Osobně, v přátelském duchu. Toužili jsme podporovat řídící pracovníky a zprostředkovávat jim takové myšlenkové bohatství a moudrost, jaké v rámci manažerské profese člověk může jen získat. Toužili jsme po příkladech, vzdělání, vzájemné podpoře. Chtěli jsme navazovat a rozvíjet kontakty, setkávat se. Ten pocit intenzivního života v rámci klubů odrážel a odráží kondici celé ČMA. Bohužel je v dnešní době tohle vše trochu náročnější, proto bychom byli velice rádi za více podpory, aby byla myšlenka, s níž jsme asociaci zakládali, stále vitální. Byl bych rád, abychom v rámci celé organizace hledali nové, efektivní cesty, jak dát dohromady schopné řídící pracovníky, kteří jsou ochotní pracovat pro svou zemi tak, aby vzkvétala i se svým národem a kulturou. Věřím, že společně táhnout za jeden provaz klub, asociaci i Českou republiku velmi posílí i do dalších let.

Člen Manažerského S-klubu ČMA soudního znalce z oboru ekonomika Ing. Bohumila Ullmanna, CSc. spatřujete přínosy členství v klubu v setkávání a vzájemném obohacování:

Pravidelně se nás schází velký počet. Nesmírně rád naslouchám názorům odborníků, kteří o vybrané problematice hovoří. Samozřejmě mě obohacuje i následná diskuse. Musím přiznat, že často se dozvím něco natolik nového, co mnohdy koriguje můj dosavadní názor či moje manažerské praktiky. Jako jedno velmi úspěšné setkání S-klubu bych vyzdvihl přednášku Ing. Roberta Burdy, CSc., na téma krizové řízení. Podle mého názoru jde o činnost, kterou by měl každý aktivní manažer správně aplikovat a stále se v ní zdokonalovat. Mrzí mne, že tomu tak v praxi bývá spíše zřídka. Ale i tematická setkání roku 2018 byla pro mne přínosná, třeba to věnující se empatii, což je oblast, v níž je vždy co zlepšovat. A ještě jedna věc, která mě váže k ČMA jako celku: navštěvuji poměrně často také akce jiných klubů ČMA, kde se dozvídám další informace a naslouchám prezentaci zkušeností aktivních manažerů. Skvělé, inspirující.

Orgánem Manažerského S-klubu je výbor, mezi jehož členy patří:

 • Ing. Tibor Kovalský – předseda
 • Ing. Jan Čermák
 • PhDr. Viera Dančíková
 • Ing. Milan Lášek, CSc.

Klubové schůzky se konají pravidelně jednou měsíčně. Přehled chystaných, ale i proběhlých setkání naleznete zde.

Na společné setkání se těší

kovalsky

 

Ing. Tibor Kovalský

předseda Manažerského S-klubu

Tel.: 606 686 476

E-mail: kovalskyt@centrum.cz

 

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.