O klubu

Manažerský S-klub ČMA

Zobrazit akce klubu

O klubu

Sdružuje manažery dříve narozené, ať již jsou ještě pracovně činní nebo již na odpočinku. S-klub se schází pravidelně jednou měsíčně, zpravidla 3. týden v měsíci v sídle společnosti Sempra v Holešovicích. V jeho čele stojí předseda Tibor Kovalský.

Zaměření klubu

Manažerský S-klub zahájil svou činnost 26. května 1997 z podnětu České manažerské asociace a Českého komitétu pro vědecké řízení. Jeho posláním je sdružovat manažery – seniory, kteří již nevykonávají aktivně vedoucí funkci, a poskytovat jim možnost odborného či společenského setkávání.

Hlavní směry činnosti

 • pořádání pravidelných schůzek členů s odborným programem informačně vzdělávacím
 • přednášky, besedy, diskuse na aktuální témata
 • výměna zkušeností o nových teoretických i praktických poznatcích z oblasti managementu jak domácího, tak zahraničního
 • iniciativní připomínkování připravovaných opatření a zákonů, shrnutí názorů stanovisek členů
 • odborné exkurse
 • budování zahraničních kontaktů
 • poskytuje na vyžádání ČMA metodické a poradenské služby při řešení podnikatelských a manažerských úloh

Předseda klubu Tibor Kovalský má jasnou představu o poslání klubu a jeho činnosti:

Poslání klubu se naplňuje v několika rovinách. První z nich je ta, abychom starším, zkušeným manažerům vytvořili vhodné podmínky pro setkávání, výměnu zkušeností, vzájemné obohacení. Být opravdovým a zkušeným manažerem je něco více než jen vykonávat nějakou profesi. Řízení národního hospodářství, řízení lidí vyžaduje od manažera více než jen naplňovat profesní zásady. V klubu se držíme manažerských témat, snažíme se oprostit od politizování. Chceme jít k podstatě věci. Moc dobře víme, že politika lidské životy nezachrání, ale vzdělání, zkušenosti, potraviny a lékařská péče ano.

Jaké aktivity pořádal klub v roce 2019? Na to odpověděl Ing. Arnošt Štíhel, člen S-klubu ČMA.

V roce 2019 pokračovala činnost S-klubu pravidelnými měsíčními setkáváními členů, jejichž cílem bylo seznámení se s moderními trendy vývoje společnosti, managementu i techniky, zejména v oblastech, v kterých členové S-klubu jako manažeři, v době jejich praktického života, působili.

První setkání v roce 2019 vyplnil Doc. Ing. Emil Vašíček, člen S-klubu. Obsahem jeho vystoupení bylo mimořádně zajímavé vyprávění o jeho životní i profesní dráze. Nejzajímavější částí jeho vyprávění byly vzpomínky na jeho činnost po roce 1989, kdy vykonával různé manažerské funkce a kdy se zejména věnoval problematice privatizací v 90. letech.

Další setkání bylo věnováno oblasti družstevnictví. Přednášku k tomuto tématu si připravila paní Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., členka Výkonného výboru EAPN ČR, i členka S-klubu ČMA. Základní náplní její přednášky bylo objasnit úlohu družstevnictví v tržní ekonomice, s jeho postavením a směry v dnešní společnosti. Zmínila se o historii družstevnictví ve světě a na našem území. Uvedla, že dnešní doba družstevnictví příliš nepřeje. Přitom družstevnictví má v Čechách, na Moravě i na Slovensku velkou a dlouho tradici, patřící mezi první v Evropě.

Zajímavé téma představil PhDr. Petr Kratochvíl, šlo o veřejný prostor ve městech osvěžený příklady řešení veřejného prostoru, koncepce rozvoje veřejných prostranství pražských sídlišť, vltavských břehů či vyhodnocení zkušebního režimu Malostranského náměstí.

Atraktivní byla přednáška Ing. Jaromíra Řezáče, člena S-klubu, na téma „Manažerské rozhodování v podmínkách omezené racionality“. Obsahem byl nelineární diskontinuální dynamický vývoj společnosti, turbulence, nejistota, riziko, neurčitost, nahodilost, neznalost, chaos, kybernetizace společnosti, fenomén „černých labutí“ a komplexity jako míry složitosti a globální i lokální nerovnováha mezi čtyřmi sférami: společenskou, ekonomickou, sociální a environmentální.

Každá přednáška vyústila v živou diskuzi, při níž členové klubu reagovali na přednesenou problematiku a uplatňovali své zkušenosti z vlastní praxe a znalostí.

Neodmyslitelnou součástí klubových akcí bylo osobní setkání členů, vždyť mnozí se ve svém praktickém životě vzájemně poznali a spřátelili.

 

Člen Manažerského S-klubu ČMA soudního znalce z oboru ekonomika Ing. Bohumila Ullmanna, CSc. spatřujete přínosy členství v klubu v setkávání a vzájemném obohacování:

Pravidelně se nás schází velký počet. Nesmírně rád naslouchám názorům odborníků, kteří o vybrané problematice hovoří. Samozřejmě mě obohacuje i následná diskuse. Musím přiznat, že často se dozvím něco natolik nového, co mnohdy koriguje můj dosavadní názor či moje manažerské praktiky. Jako jedno velmi úspěšné setkání S-klubu bych vyzdvihl přednášku Ing. Roberta Burdy, CSc., na téma krizové řízení. Podle mého názoru jde o činnost, kterou by měl každý aktivní manažer správně aplikovat a stále se v ní zdokonalovat. Mrzí mne, že tomu tak v praxi bývá spíše zřídka. Ale i tematická setkání roku 2018 byla pro mne přínosná, třeba to věnující se empatii, což je oblast, v níž je vždy co zlepšovat. A ještě jedna věc, která mě váže k ČMA jako celku: navštěvuji poměrně často také akce jiných klubů ČMA, kde se dozvídám další informace a naslouchám prezentaci zkušeností aktivních manažerů. Skvělé, inspirující.

Orgánem Manažerského S-klubu je výbor, mezi jehož členy patří:

 • Ing. Tibor Kovalský – předseda
 • Ing. Jan Čermák
 • PhDr. Viera Dančíková
 • Ing. Milan Lášek, CSc.

Klubové schůzky se konají pravidelně jednou měsíčně. Přehled chystaných, ale i proběhlých setkání naleznete zde.

Na společné setkání se těší

kovalsky

 

Ing. Tibor Kovalský

předseda Manažerského S-klubu

Tel.: 606 686 476

E-mail: kovalskyt@centrum.cz

 

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.