O klubu

Klub veřejné správy ČMA

Zobrazit akce klubu


CÍLE A STRATEGIE

Klub veřejné správy patří mezi odborné kluby České manažerské asociace (ČMA), jehož ambicí je zlepšovat pověst úředníků, sjednotit úroveň vzdělávání a rozvíjet jejich manažerskou úroveň.

Cíle

  • Rozvoj profesionálního managementu ve veřejné správě.
  • Rozvíjení a posilování manažerských dovedností zaměstnanců státní správy a úředníků samosprávy.
  • Prosazování dobrých příkladů do praxe
  • Posilování strategického řízení, HR procesů a knowledge managementu napříč veřejnou správou.
  • Vyměňování dobrých zkušeností z praxe v ČR i zahraničí – vzájemná inspirace.
  • Rozšiřování obzoru a kontaktů, neformální setkávání a odpočinek.
  • Zlepšování image sektoru veřejné správy.

Hlavní činnost

  • Konference a kulaté stoly zaměřené na výměnu zkušeností řídících pracovníků a best practise ve veřejné správě v porovnání se soukromou sférou a inspiracemi ze zahraničí
  • Nominace zástupců veřejné správy do soutěže MANAŽER ROKU, vyhlašovanou ČMA

V dalších letech chce klub svými aktivitami změnit klima, obraz i efektivitu státní správy, nadále organizovat kulaté stoly napříč veřejnou správou pro sdílení dobré praxe v jednotlivých manažerských a personálních nástrojích (strategie úřadu, identita, hodnoty, vzdělávání, hodnocení zaměstnanců) hledat a oceňovat osobnosti ve veřejné správě.

Cílová skupina

Klub oslovuje zaměstnance státní správy, státní tajemníky, ředitele personálních odborů ústředních orgánů a ministerstev, představené, vedoucí úředníky samosprávy, tajemníky samosprávných úřadů a další úředníky.

V čele Klubu veřejné správy je předseda Ing. Jaromír Zajíček, MPA, tajemník Magistrátu města Děčín, který se vyjádřil k podpoře klubu soutěže MANAŽER ROKU:

Kategorie veřejné správy patří k nejmladším kategoriím v soutěži MANAŽER ROKU. Zprvu bylo velice obtížné obhájit její vznik a teprve postupem času si našla své srovnatelné místo mezi ostatními kategoriemi. Praxe ukázala, že je potřeba od sebe nominanty volené od nominantů čistě úřednických odlišit. Proto vznikly před několika lety kategorie dvě a byla připravována kategorie třetí – manažeři působící ve státní službě. Ačkoliv je díky tlaku médií vytvářen negativní pohled na manažery působící ve veřejné správě, je v tomto segmentu naší společnosti mnoho velice kvalitních, schopných a pracovitých lidí, kteří se svými dovednostmi dovedou rovnat s manažery výrobních firem. A také proto vznikl náš klub.

Co se vašemu klubu podařilo v roce 2019?

Naším záměrem je, aby zástupci veřejné správy získávali od nás zpětnou vazbu. V květnu jsme proto uspořádali workshop ohledně strategie jejího řízení. Sešly se na něm desítky státních tajemníků. Již nyní plánujeme další aktivity, například seminář o ICT ve státní správě.

Koncem roku 2019 vyšla kniha s názvem Regiony budoucnosti – v roce 2050, na které se autorsky podílíme. Další publikaci připravujeme, zaměřena bude na moderní veřejnou správu a management. Vyjít by měla koncem roku 2020.

 

Člena klubu JUDr. Tomáše Elise, tajemníka Magistrátu města Opavy, jsme se zeptali na jeho názor na přínosy členství: Za sebe spatřuji zásadní přínos členství v Klubu veřejné správy v profesionální, vysoce odborné základně pro vzájemnou výměnu zkušeností, nápadů, konzultací postupů, zejména jde-li o fi nální aplikace zákonů na koncových místech v rámci územně samosprávných celků (ÚSC). Možnost této formy spolupráce je neocenitelná tím spíše, že některé z právních norem s přímým dopadem do veřejné správy jsou ušity, bohužel, horkou jehlou, či umožňují více výkladů. ÚSC je však musí aplikovat neprodleně s datem jejich účinností. Nemáme možnost mnohdy čekat na metodické pokyny gestora, resp. autora právní normy či na závěry soudů. Jeden příklad za všechny – rozdílný názor obcí a měst v rámci ČR ke stanovení správného zařazení do tříd zaměstnanců útvarů sociálně-právní ochrany dětí – a to díky nejednoznačnosti novelizovaného katalogu prací. Významný přínos vidím také v možnosti vyjadřovat se k novým právním normám ve stádiu jejich přípravy.

 

 

Řídící výbor Klubu veřejné správy

01RNDr. Josef Postránecký čestný předseda

Josef Postránecký je český úředník a geograf, od února 2015 náměstek ministra vnitra pro státní službu, v letech 2001 až 2006 náměstek ministra vnitra ČR pro reformu veřejné správy.

02Ing. Jaromír Zajíček, MPA předseda

Působí jako vedoucí úřadu Magistrátu města Děčín. Je předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Je také místopředsedou Akreditační komise MV ČR a členem Rady vlády pro veřejnou správu. V roce 1981 ukončil studium MPA na Vysoké škole CEVRO Institut u Prof. Hendrycha. Pracoval na Okresním úřadě v České Lípě i jako finanční ředitel potravinářského holdingu s obratem 5 mld. Kč. Byl ředitelem filiálky Agrobanky Praha, i drůbežářského závodu SDZ Příšovice.

Kontakt: jaromir.zajicek@mmdecin.cz, Mobil: 602 114 693

03Ing. Marek Pavlík, Ph.D. místopředseda a tajemník

Působí v české poradenské a vzdělávací firmě M.C.TRITON. Věnuje se hlavně poradenské činnosti pro veřejnou správu. V roce 2009 absolvoval doktorské studium na téma modernizace veřejné správy, což je také oblast, kterou přednáší na řadě VŠ. Byl na zahraničních stážích na obcích (Holandsko, USA) a je publikačně aktivní (např. kniha Podpora lokální ekonomiky, Jak úspěšně řídit obec a region, články v Moderní obci, apod.)

Kontakt: pavlik@mc-trion.cz; Mobil: 602 578 508

04Ing. Michal Kopecký, MPA člen

Vykonává funkci tajemníka MČ Praha 2 již 7let.  Zavedl na úřadě certifikaci ISO 9001:2008 systém managementu kvality, prosadil zavedení elektronických aukcí všech druhů veřejných zakázek.  Je místopředsedou krajského sdružení pražských tajemníků ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, s gescí informatika a krizové řízení. V současné době je členem vládní pracovní skupiny pro informatiku ve veřejné správě.

05PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. člen

Pracoval jako HR manažer a konzultant v soukromém i veřejném sektoru. Zabývá se především otázkami dobrého vládnutí, veřejné správy a vzdělávání. Působil ve vyjednávacím týmu k zákonu o státní službě.

Další členové KVS: Jan Lišák (MSp), Martin Kučera (MPSV), František Lukl (SMO), Květa Halanová (starostka města Jílové u Prahy), Tomáš Elis (tajemník Magistrátu města Opavy).

 

Rádi Vás přivítáme v našem Klubu nebo na některé námi organizované akci. Bližší informace o členství v ČMA a Klubu veřejné správy získáte na webových stránkách www.cma.cz nebo kontaktujte tajemníka klubu Marka Pavlíka: pavlik@mc-triton.cz

 

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.