Inspirace, úspěch, prestiž – to vše je soutěž MANAŽER ROKU

Není v České republice prestižnější soutěže, která by se zabývala vyhledáváním nejschopnějších a nejosobitějších reprezentantů managementu jak ve firmách, tak organizacích, než MANAŽER ROKU. Letos se již odehrává její 23. ročník, v němž bude 21. dubna v Praze vyhodnocena další plejáda představitelů moderních metod řízení, jejich vývoje a trendů. Oceněni budou ti nejlepší z nejlepších v souvislosti s tím, jak se snaží přispět k rozvoji české ekonomiky i společnosti. V letošním roce se soutěž zaměří nejen na podporu a zviditelnění vítězů a TOP desítku, ale i na jednotlivá odvětví a jejich vybrané zástupce.

Organizátoři nyní intenzivně oslovují představitele jednotlivých odvětvových svazů a asociací, aby do pomyslného klání vybrali své nejlepší reprezentanty a využili tak možností, které soutěž nabízí. „Největším přínosem soutěže je možnost přenosu zkušeností mezi různorodými obory podnikání, což je zdrojem inspirace,“ říká generální ředitel a jednatel Třineckých železáren Jan Czudek a vítězný manažer loňského ročníku v odvětví Výroba kovů a hutních výrobků.

Do konce února budou probíhat nominace manažerů a manažerek podle přísných pravidel. Soutěž je veřejná, návrhy podávají právnické i fyzické osoby prostřednictvím Nominačního listu, pravidla najdete na www.manazerroku.cz. Návrhy na ocenění podávají zejména finalisté z předchozích let, členové Klubu Manažera roku při České manažerské asociaci, svazy, sdružení i asociace a další profesní uskupení, vysoké školy, univerzity, poradenské firmy, také státní, veřejné i soukromé instituce, představenstva vyhlašovatelů, jimiž jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, stejně tak jako členové Řídícího výboru a Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU.

Prezident České manažerské asociace Pavel Kafka uvedl: „ Manažerské řemeslo prochází v současné době dramatickým vývojem. Na přelomu 20. a 21. století ovládly management metody tzv. postupného zlepšování a symbolem byl každodenní management nákladů a inovací, ale ani na tom se dnes již nedá stavět. Pouhé zlepšování se nemůže stát strategií. Začíná éra internetu věcí a strojů, kterou nazýváme Industry 4.0. To znamená, že nastupuje čas hlubokých proměn výroby, společnosti i manažerské orientace při řízení podniků a organizací. Roste tedy význam strategického managementu, a to je téma, kterým se dnes ČMA intenzivně zabývá.“ Zpětnou vazbou je například i soutěž MANAŽER ROKU. Diskuze těch nejzkušenějších, ředitelů, majitelů a inovátorů, která je součástí řady setkání souvisejících se soutěží a následných aktivit, se bezprostředně dotýká výsledků práce a potřeb manažerů. Na jejich originalitě, odvaze i vynalézavosti a zejména efektivitě činnosti bude záviset i úspěšnost českého hospodářství, potažmo životní úroveň.

Podle nejčerstvějšího výzkumu agentury IPSOS se například ukázalo, že přibývá Čechů s optimistickým názorem na další vývoj ekonomické situace jak v ČR, tak jejich domácností. I to je vypovídající signál o vzrůstající prosperitě českých firem, o tom, jak jsou řízeny. Od roku 2012 stoupá počet lidí, kteří se dívají do budoucnosti vstřícně. Čtvrtina populace ve věku 18-65 let věří ve zlepšování vlastní ekonomické situace, a nejvíce optimistů je mezi mladými do 24 let. Výrazně optimističtější jsou lidé s vysokoškolským vzděláním. To vytváří i prostor pro další zvyšování jak spotřebitelské poptávky, tak i výše maloobchodních tržeb.

Jak to souvisí s byznysem? Podle dalšího výzkumu IPSOS (Průmysl očima manažerů a veřejnosti) je například předností českého průmyslu schopnost adaptace a flexibility – v to věří 57 % dotázaných manažerů. Na konkurenceschopnost spoléhá 41 % těchto odborníků a na kvalitní výrobky odkazuje 32 % manažerů. Zhruba 23 % respondentů vnímá vývoj technologií a inovací jako přednost našeho průmyslu, ale jen 17 % si jich myslí, že má průmysl v ČR kvalitní manažerské řízení. I to je hozená rukavice právě soutěži MANAŽER ROKU. Je to ona, jež prostřednictvím příkladů a vzorů lidí, kteří na základě odpovědného a progresivního řízení posunují podniky a organizace do čela ekonomiky a spolupodílí se na trendech, prezentuje význam managementu a jeho nezbytnost nejen pro velké korporace, ale i pro malé firmy.

Jaká je tedy budoucnost našeho průmyslu, na němž je česká ekonomika postavena? Prioritní jsou podle šetření IPSOS inovace, nové technologie a kvalitní vzdělávací systém – to vidí jako zásadní téměř 60 % manažerů. Na třetím místě je to schopný management, jak se shodlo 39 % manažerů, pouze 13 % dotázaných by však vsadilo na strategii udržitelného rozvoje. I proto bude při hodnocení přínosu jednotlivých osobností k rozvoji českého managementu posuzován vztah ke společenské odpovědnosti, jíž ČMA věnuje mimořádnou pozornost v řadě významných aktivit.

Podle výzkumu IPSOS se loni dvě třetiny manažerů pro zvýšení konkurenceschopnosti jejich firem zaměřilo zejména na zavádění nových technologií a inovací. A právě řada z nich se již nyní ocitá mezi nominovanými v soutěži MANAŽER ROKU. Generální ředitel společnosti Linet Zbyněk Frolík, jehož firma na inovacích vyrostla, k tomu sděluje: „Já vnímám jako brzdu inovací určitou pohodlnost a nízkou dravost českých podnikatelů a manažerů. Další brzdou je nedostatek použitelných výstupů akademiků v praxi a obecně spolupráce akademické a podnikové sféry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Akademická sféra je motivována na produkci publikací a ne v hledání smysluplné spolupráce na projektech, které reálně zvyšují konkurenceschopnost podniku, potažmo České republiky.“

Generální ředitelka firmy Petrof Zuzana Ceralová Petrofová vnímá proces inovací a tvoření nového jako neodlučitelnou součást činnosti každého soudobého výrobce, který se chce udržet na trhu. K věci podotkla: “Inovace produktu se nemůže odehrávat v jediné hlavě. Jde nutně o souhru vysoce kvalifikovaného týmu. Proto jsme v naší firmě týmy vývoje, technologie, konstrukce a produkt managementu, které byly dříve odloučené, soustředili do společných prostor, aby docházelo k maximálnímu sdílení a předávání poznatků, nápadů a nový produkt byl konstruován uceleněji, předešlo se zdržením při výrobě prototypů či finančním výdajům navíc.“

Vítězné manažerské osobnosti budou mít, tak jako každý rok, i řadu příležitostí, jak umístění v soutěži MANAŽER ROKU zúročit. Například prostřednictvím Klubu manažerů roku při ČMA se budou moci zapojit do diskuze nad tím, jak mohou právě manažeři v České republice ovlivňovat vývoj české ekonomiky a koneckonců i hospodářské politiky státu.

.

pro ČMA vitaPR