Fórum udržitelného rozvoje 2019

Fóra se zúčastnili zástupci ČMA – Petr Choulík a Ivo Gajdoš / CBCSD – Petr J. Kalaš a Jan Žůrek.

Fórum, tradiční výroční akce Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je jednou z největších platforem pro setkávání a diskuzi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje (sociální, ekonomické a environmentální) napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Cílem letošní konference bylo představit potenciál nastupujících technologií ve vztahu k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) a jejich dopadu na různé sféry lidské života i přírody. Perspektiva však nebyla jen (techno)optimistická, neboť technologie mohou toto úsilí i narušovat způsobem ne zcela předvídatelným či očekávaným.

Konferenci zahájila Daniela Grabmullerová, zástupkyně ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, Vladimír Smrž, náměstek ministra životního prostředí, a Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. Úvodní přednášku proslovil americký ekonom a expert na udržitelný rozvoj Jeffrey Sachs. Celou konferencí provázeli Barbora Hirschová a Jan Mareš z Ministerstva životního prostředí.

Jan Mareš (MŽP) při pohledu na zcela zaplněný sál úvodem poznamenal, že je patrné, že z perspektivy pořadatele vedle měnícího se klimatu přírodního, se mění také klima společenské – téma udržitelného rozvoje je čím dál více aktuální, a to i v kontextu nastupujících generací, které poznávají svět čím dál více především prostřednictvím technologií. Daniela Grabmüllerová (MMR) omluvila nepřítomnost ministryně a přivítala účastníky. Téma technologií považuje za vysoce relevantní i pro MMR, např. při přípravě vzniku geoportálu pro územní plánování. Zároveň uvedla, že Cíle udržitelného rozvoje budou představovat i strategii rozvoje EU do roku 2030, neboť platnost současné strategie Unie končí s příštím rokem.

Vladislav Smrž (MŽP) zmínil ne zcela patrné dopady digitálních technologií, které nás obklopují a které bezmyšlenkovitě využíváme. Například datová centra za rok 2012 spotřebovala tolik energie jako 30 jaderných elektráren a streamování on-line videí má globálně větší uhlíkovou stopu než industriální stát jako Česká republika. Z pohledu klimatu je problémem i skutečnost, že technologie rychle zastarávají, přitom například 85 % uhlíkové stopy mobilního telefonu je vytvořeno během jeho prvních dvou let, především v rámci výroby. Zrychlování technologického vývoje tak s sebou přináší značnou zátěž pro planetu. Přesto si Česká republika zatím vede dobře v naplňování SDGs uvedl, v případě cílů 1, 2, 3, 8, 10, 16 a 17 je nad průměrem zemí OECD. Připomněl také tři závazky, které česká delegace představila na zářijovém summitu SDGs v New Yorku. Jedná se o začlenění aspektu udržitelnosti do hodnocení dopadů zákonů, které jsou přijímány, vysazení 10 milionů stromů mimo les během 5 let (více na www.sazimebudoucnost.cz) a o přijmutí 500 dobrovolných závazků prostřednictvím portálu www.cr2030.cz.

Podle Silvany Jirotkové (MPO) se udržitelný rozvoj musí stát odpovědností každého z nás a odrážet se v našem každodenním konání. Čím více o udržitelném rozvoji budeme hovořit, tím lépe se nám cílů bude dosahovat. Zdůraznila však, že z pohledu MPO je ekonomický rozvoj často v nesouladu s udržitelností. Je nutné podívat se na často protichůdné dopady cílů – výstavba jaderných bloků například nemusí být v souladu s jednotlivými SDGs nebo s tím, jak udržitelnost vnímají jiné státy. Apelovala tak na to, aby každý z nás si byl vědom své uhlíkové stopy, nicméně by nemělo docházet k nadměrné regulaci. Vláda proto raději motivuje zahraniční investory a start-upy k udržitelnému chování, proto byla tento rok poprvé udělena cena premiéra pro odpovědného zahraničního investora v České republice.

Jeffrey Sachs představil SDG Index 2019. Připomněl, že Česká republika je hodnocena v plnění SDGs na základě dostupných indikátorů jako 7. nejlepší na světě, což dokládá úspěšný vývoj v České republice po roce 1989. Daří se jí v oblasti nízkých nerovností nebo kvality života, výzvou zůstává agenda změny klimatu a transformace energetického systému. Změna klimatu bude klíčová pro světové dění. Výzvy, před kterými stojí ČR, jsou ale výzvami pro celou EU. Důležitou roli bude hrát program nové Evropské komise Zelený nový úděl pro Evropu (Green New Deal), který by měl vytyčit cestu k dekarbonizaci do roku 2050 i přijít s plánem udržitelného investování. Z geopolitického hlediska je evidentní, že otázka klimatu bude rozhodnuta v Asii (zejména v Číně a Indii). Postavení Evropy je klíčové především z toho důvodu, že může ukázat, jak lze fungovat bez fosilních paliv, a tím přesvědčit svět o životaschopnosti nízko-emisního přístupu k hospodářství. Stanoviska států střední Evropy, jejichž emise skleníkových plynů jsou tvořeny z 1/3 z uhelných elektráren, jsou tak pro unijní – a tedy i následně pro asijskou a světovou – politiku rozhodující: „Budoucnost světa je doslova určována v Praze.“

Za celé období lidské civilizace nedosahovala teplota takových hodnot jako právě dnes, dopadů změny klimatu bude jenom přibývat. Průměrná globální teplota země se zvýšila od počátku průmyslové revoluce o 1,2 °C a toto oteplování se zrychluje (z 0.2 °C/dekádu na 0.38 °C/dekádu). Do tohoto stavu se svět dostal mimo jiné i proto, že od sjednání Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu před více než 25 lety se toho příliš nezměnilo. Čína a ani USA nepřevzaly svůj kus zodpovědnosti, chybí globální vedení. Provázanost mezi podporou systému založeného na fosilních palivech a ropným průmyslem a politikou, především republikány, je obrovská.

Současné národní dobrovolné příspěvky států nejsou dostatečné a povedou k oteplení planety do konce století o 3 °C, přestože oteplení o 1,5 °C je už tak na hraně tolerovatelného. Komplexní plán musí zahrnovat pět dimenzí – bezuhlíkovou elektřinu, udržitelné využití půdy a zemědělství, elektrifikaci dopravy, budov a průmyslu, syntetická paliva vyrobena za pomoci bezemisní el. energie a důraz na energetickou účinnost. Pokud se podaří, tranzice nebude tak velká a ani drahá, jak by si někteří její političtí odpůrci přáli. Doufá, že právě s takovými návrhy přijde nová Evropská komise. Řešení musí každopádně zahrnovat Čínu (producenta 28 % světových emisí skleníkových plynů), proto v myšlence nové Hedvábné stezky vidí příležitost, jak vzájemnou spolupráci učinit zelenější a udržitelnější.

V navazující diskuzi Jeffrey Sachs zdůraznil, že na individuálním chování jednání samozřejmě záleží, ne však více než na systémové změně. Vzhledem také k dopadu změny klimatu na planetu v kontextu biodiverzity a důstojného života pro osm miliard osob, jsou vyspělé technologické systémy cestou vpřed.

První panelová diskuse byla věnována dopadům digitálních technologií Sándor Kerekes (Korvínova univerzitě v Budapešti) považuje za nejvýznamnější trendy oběhové hospodářství, „decoupling“ (oddělení ekonomického růstu od růstu emisí skleníkových plynů) a sdílenou ekonomiku, kdy nebude potřeba věci vlastnit, ale budeme je sdílet. Právě snižování spotřeby považuje za klíčové. Kdyby všechny země spotřebovávaly stejně jako státy na čelných místech SDG Indexu, zaručovalo by to udržitelnost?

Ivo Macek (Přírodovědné muzeum Národního muzea) představil způsob, jak mohou technologie vyvolávat zájem o přírodu, která nás obklopuje Mobilní aplikace iNaturalist umožňuje na základě strojového učení automaticky rozpoznávat rostliny či živočichy, které uživatel vyfotí. V podobě tzv. občanské vědy vzdělává a popularizuje vědu a umožňuje propojení veřejnosti s vědci. Ti výsledky aplikace validují, jednotlivci se stávají „prodlouženou rukou vědců“. Závěrem byl představen projekt City Nature Challenge, v němž jednotlivá města po celém světě mezi sebou soupeří v identifikaci co nejvíce rostlin a zvířat.

Jiří Přibyslavský (Business Architect SAP) na příkladu rychlého vývoje robotů předvedl tempo změn v oblasti technologií. Společnost SAP tvoří podnikové sítě, které usnadňují komunikaci, např. mezi výrobci a spotřebiteli a to i v méně rozvinutých regionech. Síť má 4,2 milionů dodavatelů, jedná se o největší nákupní síť na světě. Firma SAP se podílí na zamezování nelegálního kácení deštného pralesa prostřednictvím aplikace na rozeznávání zvuků, nebo také pomáhá za pomoci umělé inteligence identifikovat šperky. Tím, že se vytváří nové obchodní modely a infrastruktury, je společnost SAP realizační částí mnoha nápadů.

Marek Havrda (GoodAI) uvedl umělou inteligenci jako jednu z technologií, která by mohla zásadně přispět k udržitelnosti. Největší přínosy spatřuje ve třech oblastech: v napravení chaosu (oblast konce materiálového cyklu), tvorbě nových molekul (např. ve zdravotnictví) a redesign dodavatelsko-spotřebitelského řetězce včetně výroby zcela nových výrobků. ČR se za 30 let posunula o velký kus, výzvou zůstávají ale dvě oblasti – udržitelnost a kvalita vládnutí.

V rámci debaty Jiří Přibyslavský uvedl, že většině firem je digitalizace výroby a koncept Společnost 4.0 známá a apeloval na ně, aby zvyšovaly přidanou hodnotou svých produktů. Marek Havrda zmínil, že robotizace a automatizace je v ČR nízká, a to z důvodu nízkých mezd a slabých tlaků na automatizaci. Sándor Kerekes nicméně dodal, že ČR je v oblasti robotizace ve střední Evropě na špici.

Mirek Havránek (Česká informační agentura životního prostředí, CENIA) se zaměřil na tři nové digitální technologie, jejichž potenciál není zatím plně rozvinut v oblasti udržitelného rozvoje. První technologií je tzv. blockchain, „technologie důvěry“, která umožňuje členění statků do decentralizovaných databází neumožňující neoprávněný zásah zvnějšku. Blockchain by se CENIA hodil