Diskuse v prezidiu o názorech členů ČMA

Vážení členové České manažerské asociace,

zhruba před měsícem jsem vás ve svém dopise informoval o doporučeních, vzešlých z letní diskuse vedení ČMA a požádal jsem vás o váš názor.

Dostal jsem odezvy, které se s těmito doporučeními ztotožňují, nebo je doplňují. Například pan Marcinčím píše, že mu chybí snaha o dlouhodobější pohled, tj. jak bude vypadat business za 5-10 let a nejen hodnocení podle výsledků posledního kvartálu. Paní Urbancová mj. zdůrazňuje nutnost zaměření ČMA na XY-Transfer. Pan prof. Václavík podtrhává nutnost podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Pan Štědroň zase přináší podněty pro financování ČMA. A dalo by se pokračovat, své cenné názory mi dali rovněž pan Černák a pan Mostýn s panem Gajdošem.

Jsem rád, že můj dopis nezůstal bez odezvy. Všechno to jsem prezentoval na prezídiu ČMA, které se konalo v minulých dnech. Vzbudilo to živou diskusi. Pan Kazík poukázal mj. na potřebu zintenzivnit komunikaci se členy asociace. Pan Moural volal po nutnosti zvyšovat efektivitu vynakládaného úsilí asociace, což korespondovalo i s panem Pfeiferem, který ukazoval, jak se mění role manažera během jeho života a že ČMA by měla přispívat k tomu, aby manažeři mohli uspět v těchto měnících se rolích.

Pan Kafka navrhnul, aby ČMA ze svých členů vytipovala osobnosti – experty, kteří by mohli médiím pomáhat formulovat názor českých manažerů na důležité otázky, které se jich týkají tak, aby ČMA mohla začít vystupovat jako opinion leader vůči veřejnosti. Tolik v krátkosti.

 

Diskuse vyústila do závěrů a úkolů, které prezídium přijalo:

  1. Na příštím zasedání prezídia, které se uskuteční v listopadu, se budeme zabývat strategií. Začneme přitom SWOT analýzou, cílem je také definovat smart cíle, KPI, které umožní měřit jak se nám bude strategii dařit realizovat.
  2. Dohodli jsme se provést průzkum názorů členů ČMA, tedy co si myslí o své asociaci, tak, aby nám to pomohlo organizaci zlepšovat. Výsledky průzkumu bychom rádi zveřejnili do konce roku. Potřebujeme znát vaše názory.
  3. Po diskusi jsme upřesnili některé formulace o poslání ČMA, definované v Říčanech. Proto vám je posílám znovu.

 

ČMA je profesní organizace manažerů, jejímž posláním je zejména:

  • Zvyšovat prestiž manažerské profese;
  • Být platformou pro manažery, kteří se chtějí společensky angažovat

Soutěž MANAŽER ROKU
Opinion leader

  • Rozvíjet manažerské způsobilosti, znalosti a dovednosti nutné pro dlouhodobý úspěch

Odborné konference
Vzdělávací akce
Projekt 110
HR Sharing
XY-Transfer

  • Podporovat kontakty mezi manažery, umožňovat networking a výměnu informací a názorů

Kluby ČMA
Spolupráce s jinými sdruženími jako např. Czech TOP100

  • Zastupovat zájmy českých manažerů a to i v evropských strukturách

CEC European Managers

 

Jsem hluboce přesvědčen, na základě mých životních zkušeností, že je nezbytné mít nejdůležitější priority neustále před očima, usilovat o jejich uskutečnění a neuchylovat se k věcem méně podstatným, které člověka rozptylují. To vede k úspěchu podnikání.

 

Vážené kolegyně a kolegové,
jsem rád, pokud čtete tyto řádky, a těším se na další diskusi s vámi.

Ing. Petr Choulík, CSc.
Prezident České manažerské asociace
e-mail: choulikp@gmail.com