ČMZRB už 25 let podporuje malé a střední podnikatele

Sametová revoluce a pád železné opony v roce 1989 s sebou přinesly řadu příležitostí a možností, jak začít realizovat podnikatelské sny, které byly pro Čechy a Slováky po několik desítek let naprosto neuskutečnitelné. Zájem začínajících podnikatelů postavit se na vlastní nohy a rozjet svůj byznys byl obrovský a tyto aktivity byly ve prospěch tehdy se transformujícího československého hospodářství. Proto vláda na podzim roku 1991 rozhodla o vzniku Českomoravské záruční a rozvojové banky. Banky, která se pomocí vládních programů měla zaměřit na podporu malého a středního podnikání.

Netrvalo dlouho a v březnu roku 1992 zahájila ČMZRB svou činnost. Podnikatelům nabízela zvýhodněné záruky a úvěry a příspěvky na úhradu úroků, které řadě z nich pomohly získat potřebné finance k rozjezdu svého vlastního podnikání. V roce 1997 se její činnost rozšířila o podporu v oblasti bydlení, kdy poskytovala dotace na úhradu úroků k opravě a modernizaci panelových bytových domů. Téhož roku, a ještě pak o pět let později, významně přispěla při odstraňování povodňových škod v postižených částech ČR.

V roce 2000 zahájila financování rozvojových projektů v oblasti infrastruktury a vstupem ČR do EU v roce 2004 navázala hlubší spolupráci s evropskými finančními institucemi. Začala se zapojovat do programů EU a čerpat prostředky ze strukturálních fondů, EIB a EIF, jehož se dokonce v letošním roce stala akcionářem. ČMZRB sehrála důležitou úlohu i v období hospodářské recese v letech 2008 – 2011.

Banka za dvacet pět let svého působení tak jednoznačně prokázala oprávněnost své existence. Svými produkty podpořila 58 tisíc subjektů, poskytla celkově přes 32 tisíc úvěrů a záruk v objemu necelých 102 miliard korun a přes 40 tisíc dalších produktů (finanční příspěvky, dotace Panel na úhradu úroků, půjček na bydlení a řešení následků povodní) v objemu vyšším než 25 miliard korun.

Tím ale její kapitola nekončí. V minulém roce byl zahájen proces transformace, jehož cílem je přeměna ČMZRB na národní rozvojovou banku, což s sebou přinese nové příležitosti. Bude spolupracovat s dalšími ministerstvy a institucemi a nejen podnikatelským subjektům nabídneme řadu dalších programů a produktů. Českomoravská záruční a rozvojová banka patří mezi významné kolektivní členy ČMA.

Jiří Jirásek
generální ředitel
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.