Boj proti vyhoření, zvládání psychosociálních rizik

Podle Eurofoundu u 15 až 25% Evropanů bylo zjištěno, že trpí mírnými formami vyhoření, zatímco 2-3% podléhalo těžkým formám vyhoření. Samoregulační prevalence vyhoření měřená v těchto průzkumech je v kontrastu s oficiálními čísly zdravotních zařízeních, pokud jsou uznány a diagnostikovány. Tyto údaje, ačkoli jsou orientační a vyžadují systematičtější šetření na úrovni EU, poukazují na vážné obavy v oblasti veřejného zdraví, které mají být řešeny jak správními orgány, tak i podniky.

Manažeři nesou dvojí zátěž, pokud jde o vyhoření. Na jedné straně jsou to právě oni, kteří jsou vyhoření vystaveni a na druhé straně jsou zodpovědní za snížení psychosociálních zdravotních rizik (PSHR) na pracovišti, aby se předešlo vyhoření jejich členů týmu.

Jako evropský sociální partner a zástupce manažerů, CEC zaujímá komplexní postoj k řešení problému vyhoření.

Na individuální úrovni je řízení psychosociálních rizik jednou ze složek vedení, které evropští manažeři CEC obhajují. Jak je vysvětleno v pokynech CEC o udržitelném vedení, podpora, mentoring, ocenění a důvěra vedení hraje pozitivní roli při zmírňování vyhoření a udržování nebo obnovení motivace k práci. Pro lepší porozumění dvojí role manažerů se CEC podílí na evropském projektu týkajícím se psychosociálních rizik na pracovišti (vedeného Eurocard). Politicky se CEC zasazuje o lepší ochranu zdraví a prevenci.

Klasifikace vyhoření v celé Evropě

V Evropě se podle zprávy Eurofoundu používá několik, někdy protichůdných, konceptů pro vyhoření. Vyhoření je řešeno především ve třech směrech: pracovní stres, duševní zdraví a přesčasy. Většina zemí klasifikuje vyhoření jako nadměrné vyčerpání, které nutně nesouvisí s prácí a jejími podmínkami s výjimkou Itálie a Lotyšska. Některé studie prokázaly, že významný počet osob trpících vyhořením také trpí depresí, úzkostí nebo jinými formami problémů duševního zdraví. To by podpořilo tvrzení, že vyhoření není choroba z povolání. Mnoho studií zdůraznilo obtíž jasně identifikovat vyhoření a odlišit ho od jiných nemocí.

Deprese nebo jiné formy duševních chorob s vyhořením mohou vést k nedostatečnému rozlišení. To může vést k nedostatečné podpoře struktur pomoci (Eurofound 2018: 12). Navíc je důležité, abychom vyhoření nechápali jako formu deprese „umělců“ a nebylo tak spojováno s normou u lidí, kteří mají vysoké pracovní nasazení. Oba stavy je potřeba podrobit důkladnou lékařskou diagnózou individuálních (psychických a somatických) a rizikových faktorů z povolání pro vznik vyhoření.

Pokud je otázka zda považovat vyhoření za nemoc z povolání nebo ne, je obtížné odpovědět, je nutná prevence psychosociálních rizik přímo na pracovišti. Užívání preventivního přístupu pomáhá předcházet stresu, vyhoření a špatnému duševnímu zdraví. Zaměstnanci, kteří byli vystaveni vysoké intenzitě práce, dlouhé pracovní době, emocionálnímu tlaku, málo autonomii, špatnému vedení a / nebo konfliktním vztahům na pracovišti, jsou vystaveni vyššímu riziku vyhoření nebo větší šanci, že jím budou trpět (Eurofound 2018: 15). Ve studii o vztahu vyhoření a stresujícího pracovního prostředí byl výskyt vyhoření 17% u těch, kteří uváděli, že jejich práce je stresující, ve srovnání se 4,3% u těch, kteří stres nepociťovali.

Průvodce vyhořením

Francouzská členská organizace CEC zveřejnila praktickou příručku (ve francouzštině) o identifikaci a prevenci syndromu profesního vyčerpání (syndrom pracovního vyčerpání), včetně návrhů na usnadnění uznání vyhoření v pracovních jednáních a finančno důsledku pro sociální zabezpečení. CFE-CGC vyzývá k uznání výskytu vyhoření jako nemoci z povolání, která by měla být pokryta spolu s odvětvími úrazů a nemocí z povolání francouzského sociálního zabezpečení financovanými zaměstnavateli a nikoliv obecným zdravotním pojištěním.

Dnes ve Francii mohou být zaměstnavatelé odpovědní za zdraví svých zaměstnanců, pokud nebudou přijata žádná preventivní opatření. Mezi závazky patří společně vytvořená riziková analýza psychosociálních zdravotních rizik na pracovišti, plán prevence a poskytování informací a / nebo školení o PSHR. V roce 2016 byl ve Francii úřady uznán profesní původ duševních poruch u 516 osob.

 

Přečtěte si více:
Eurofound 2018: Vyhoření na pracovišti: přezkum dat a politických odpovědí v EU

 

Zdroj: www.cec-managers.org