20 let Národní ceny kvality ČR – termíny akcí a přihlášek pro rok 2014

Dvacet let Národní ceny kvality České republiky

narodni_logo_kvality_2Program Národní ceny kvality (původně Ceny České republiky za jakost) užívají podnikatelské subjekty v České republice již 20 let, organizace veřejného sektoru od roku 2006.

Myšlenka zřízení Národní ceny za jakost byla diskutována v České společnosti pro jakost od jejího založení v roce 1990. Program Ceny České republiky za jakost vycházející z principů Národní ceny Malcolma Baldrige za kvalitu (USA) a Evropské ceny za kvalitu (Model Evropské nadace managementu kvality – EFQM) byl vyhlášen koncem roku 1994.

K přelomu v činnosti Sdružení pro oceňování kvality (tehdy Sdružení pro Cenu České republiky za jakost) došlo vydáním usnesení vlády č. 458 z 10. května 2000 o Národní politice podpory jakosti. Vláda se v usnesení přihlásila k potřebám rozvoje jakosti ve všech oblastech života společnosti. Kompetence byla svěřena ministerstvu průmyslu a obchodu, které pro koordinaci činností zúčastněných organizací jmenovalo Radu České republiky pro jakost (nyní Rada kvality České republiky). Následně přijala vláda ČR usnesení č. 806 o Národní ceně ČR za jakost jako součásti Národní politiky podpory jakosti. Česká společnost pro jakost se stala odborným garantem a Sdružení pro oceňování kvality realizátorem tohoto programu.

S přijetím nové strategie Národní politiky kvality na období let 2008 – 2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality ČR.

Krátké připomenutí principů Národní ceny kvality:

Principy Modelu úspěšnosti EFQM (Excellence Model EFQM) aplikované v Národní ceně kvality ukazují, jak výsledky (spokojenost zákazníků, spokojenost zaměstnanců a odpovědnost vůči společnosti) odpovídají předpokladům vytvořeným vedením organizace, které řídí strategii a plánování, zabývá se řízením pracovníků, řízením zdrojů, systémů řízení a procesů, což dohromady vede k  vynikajícím finančním i nefinančním výsledkům organizace.

Posuzování efektivity činností a výkonností organizace se provádí na základě sebehodnocení, které je následně posouzeno skupinou nezávislých hodnotitelů. Účastník programu tak získává vedle prestižního ocenění i přehled o silných stránkách organizace a o oblastech, ve kterých má prostor pro zlepšování.

Je nutné zdůraznit, že úspěšné využívání principů Ceny je „běh na dlouhou trať“. To může potvrdit více jak sto oceněných účastníků uplynulých ročníků.

Rada kvality ČR postupně nabídla podnikatelům i veřejnému sektoru i další programy podpory kvality všech činností.

efqmOd roku 2009 jsou do programu Národní ceny kvality ČR zařazeny programy START a START PLUS, které jsou zjednodušenou formou Modelu excelence EFQM. Program START je návodem k zahájení cesty zlepšování organizace, která vede k úspěšnosti na domácím i zahraničních trzích. Vyšší, náročnější formou je potom program START PLUS, který umožňuje získat komplexní popis, v jakém stavu se organizace nachází i hodnocení tohoto stavu. V případě splnění požadavků jednotlivých programů obdrží organizace příslušné osvědčení. Novinkou roku 2014 je, že do rodiny programů Národní ceny kvality ČR byl zařazen další program START EUROPE, který je určen jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro organizace veřejné správy. Program je založen na úspěšném sebehodnocení a realizaci projektů. V případě splnění požadavků tohoto programu obdrží organizace vedle národního i mezinárodně uznávané osvědčení EFQM.

Jednotlivé programy jsou založeny na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a kvality všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení úspěšnosti všech činností organizace.

Organizace veřejného sektoru mohou použít speciální program CAF (Common Assessment Framework). Základem programu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému posilování výkonnosti organizace. Použití programu CAF je poměrně snadné, takže je vhodný zvláště pro organizace, které se  zlepšováním kvality začínají.

Dvacet let Národní ceny kvality ukázalo, že tento nástroj pro zvyšování kvality všech činností organizací podnikatelského i veřejného sektoru je užitečným nástrojem pro zvyšování výkonnosti.

Úspěšná účast ve finále završená získáním ocenění, příp. Národní ceny kvality ČR je potom dokladem o odpovědném a cílevědomém postupu oceněných firem, který vede k nadstandardnímu uspokojování požadavků zákazníků při dlouhodobém dosahování velmi dobrých ekonomických výsledků.

Cyklus programu Excelence a CAF je roční. Je zahajován v listopadu roku předchozího a končí vyhlášením vítězů a úspěšných finalistů v jednotlivých kategoriích v Listopadu – Měsíci kvality ČR příslušného roku. Nový ročník vyhlašuje předseda Rady kvality ČR. Ocenění vítězům předávávají ve Španělském sále Pražského hradu vrcholní představitelé státu a Rady kvality ČR.

nck

Přínosy programů Národní ceny kvality ČR

 • Přísný a strukturovaný přístup ke zlepšování výkonnosti organizace
 • sebehodnocení, které je založeno na faktech a ne na individuálním vnímání
 • prostředek vzdělávání lidí v organizaci týkající se nejen využití principů TQM
 • prostředek sjednocení různých iniciativ při různých činnostech, který se netýká jen kvality
 • výkonný nástroj diagnostiky výkonnosti
 • objektivní hodnocení vzhledem k různým kritériím
 • prostředek hodnocení trendů na základě pravidelného hodnocení
 • procesy zlepšování, které jsou zaměřeny tam, kde jsou nejvíce potřeba
 • metodologie použitelná pro všechny úrovně od individuálních organizačních jednotek až po organizaci jako celek
 • prostředek k podpoře iniciativy mezi zaměstnanci organizace a k jejich zapojení do procesu zlepšování, příp. dodání nových impulsů při činnostech vedoucích k vynikajícím výsledkům
 • příležitost pro rozvoj spolupráce v různých částech organizace nebo s jinými organizacemi s podobnou nebo odlišnou povahou
 • příležitost poznat jak pokrok, tak i úroveň excelence dosažené prostřednictvím interního hodnocení
 • sladění toho, čeho chce organizace dosáhnout, se strategií a s postupy k dosažení cílů
 • prostředek pravidelného porovnávání s profilem jiných organizací
 • zpětná zpráva pro uchazeče zpracovaná týmem nezávislých hodnotitelů.

 

Programy Národní ceny kvality ČR

START

 • Pro úplné začátečníky v Modelu excelence EFQM, využití jednoduchého dotazníku.
 • Národní ocenění.

 

START EUROPE

 • Ocenění za úspěšné projekty zlepšování.
 • Národní i mezinárodní ocenění Committed to Excellence.

 

START PLUS

 • Pro mírně pokročilé v Modelu excelence EFQM, využití vyváženého dotazníku popisujícího přístupy i dosažené výsledky.
 • Národní ocenění.

 

EXCELENCE

 • Pro pokročilé organizace – sebehodnocení organizace podle Modelu excelence EFQM v plném rozsahu.
 • Národní i mezinárodní ocenění Recognised for Excellence.

 

CAF

 • Pro organizace veřejného sektoru, které úspěšně absolvovaly bronzový a stříbrný stupeň u MV ČR.
 • Národní ocenění.

 

 

Důležité termíny přihlášek a akcí pro rok 2014 naleznete zde.