Akce

Manažerský S-klub ČMA

Zobrazit informace o klubu


Klubové akce pro rok 2017:

2017

V roce 2017 se budeme opět scházet v našem klubu – díky spolupráci s Podnikatelskou sekcí Etického fóra ČR – ve známém prostředí v zasedací síni a.s. SEMPRA, 4. patro, ul. U topíren v Praze-Holešovicích, vždy od 14,00 hodin

Budova je proti benzínové pumpě v Argentinské ulici. Spojení: metro C Vltavská nebo 200 m od stanice tramvají “Holešovická tržnice”.

Na rok 2017 připravujeme opět škálu zajímavých témat – od problematiky migrace přes vědecký přístup k životnímu prostředí a přes osvědčené manažerské zkušenosti až po zajímavosti našich členů a přátel z cest po světě. Předpokládáme uskutečnění přednášky prof. A.Janečka na téma propočty optimalizace lesní výroby, přednášky prof. Z.Pitry na téma prostoru pro inovační kreativitu pracovníků, několik přednášek JUDr. P.Cihláře a budeme se určitě věnovat i problematice generačního soužití a jejího vlivu na rozvoj firmy.

Uvažujeme s navázáním užší spolupráce i s ostatními kluby s cílem obohacení relevantních manažerských informací.

 Zaměříme se samozřejmě na důstojnou oslavu 20. výročí činnosti našeho klubu za účasti pozvaných hostů a pamětníků!

.

Proběhlé klubové akce pro rok 2017:

V prvním setkání, které proběhlo 24. ledna, informoval vedoucí klubu pan Tibor Kovalský o činnosti a plánech ČMA a o aktualitách z vedení ČMA.

Dále byla projednána příprava oslav 20 let od založení S-klubu (který se dříve nazýval Klub manažerů seniorů). Oslavy by měly proběhnout v rámci pravidelného setkání klubu v dubnu tohoto roku. V této souvislosti se členové klubu rozhodli, že budou kontaktováni i zasloužilí členové ČMA, kteří se již ze zdravotních důvodů nemohou zúčastňovat setkání a budou informováni o životě v ČMA a činnosti S-klubu.

Pan Kovalský též informoval o programu setkání v nejbližších měsících:

Únorové setkání: Víno a životní styl, přednášet bude p. Ing. Vlastimil Otáhal, obchodník s moravskými víny.

Březnové setkání: Management 21. Století, přednášet bude p Pavel Cihlář, člen ČMA a S-klubu.

Ve druhém setkání, které proběhlo 21. února, proběhlo – tak jak bylo naplánováno – setkání s obchodníkem s moravskými víny, panem Vlastimilem Otáhalem.

Pan Otáhal vyložil historii pěstování vína v Čechách a na Moravě od dob vlády císaře Karla IV. do dnes, vyložil, jak se vína pěstují a jak se liší chutě vín v závislosti na složení půdy a zeměpisné poloze, jak se dělí vína podle druhů a technologie zpracování, pohovořil o způsobech posuzování kvality a chutí vín (degustacích) a o vlivu konzumace vína na lidský organismus. Zmínil se i o úspěších, zejména moravských bílých vín, na mezinárodních soutěžích. Součástí výkladu byla i ochutnávka dvou druhů moravských vín a dvou druhu vinných likérů z vinařství Zlomek & Vávra z Boršic u Blatnice.

V další časti setkání bylo projednáno upřesnění příprav oslav 20. výročí vzniku S-klubu.

Setkání současných i bývalých manažerů jsou vždy zajímavá a probíhají v kamarádském duchu, kromě plánovaného programu probíhá zajímavá neformální diskuze – všichni členové klubu již v životě něco dokázali, mají mnoho zajímavých, někdy i kuriózních zkušeností, a tak lze říci, že se všichni na tato setkání těší.
Napsal: Ing.

 

Klubové akce z předchozích let

2016

I v roce 2016 navázal S-klub na úspěšnou spolupráci s Podnikatelskou sekcí EF ČR  na projektu “Podnik FAIR PLAY”. Expertní skupina členů MSK (S-klub) pro drobné poradenské služby projednávala požadavky některých subjektů na event. spolupráci. Kontakt se uskutečňuje přes e-mail: a1y@email.cz.

Dále jsme rozpracovávali a ověřovali  námět RNDr. Eduarda Špačka na projekt “MSK na dálku”.

V osvětové a společenské oblasti jsme realizovali celkem 10 akcí :

– absolvovali jsme prezentaci nového pojetí projektu Dunaj-Odra-Labe ve spolupráci s časopisem Vodní cesty a plavba s následnou diskuzí

-přivítali jsme představitele zajímavého a prospěšného projektu Charlotta p. Žďárského a Ing.Věru Kudynovou

-u kulatého stolu jsme hovořili o pojetí vědecké práce a její řízení s Ing.Marcelem Jiřinou, DrSc.z Akademie věd ČR

-v dubnu a květnu jsme diskutovali s prof.Ing.Zb.Pitrou, DrSc. o jeho práci a knize a  o některých aspektech manažerské práce

– zabývali jsme se na dvou setkáních otázkou selhání manažerských schopností EK a EU při řešení migrační vlny v Evropě, a to na základě shromážděných podkladů

– účastníci nepovedené konference VŠE o konkurenceschopnosti informovali o jejím průběhu

– expert EU a představitel asociace “Voda v krajině” Ing. J. Čermák zajímavě představil situaci ve vodním hospodářství středoasijské republiky Kazachstan, navíc se zajímavými postřehy z cesty po této republice

– na závěr roku  jsme na vánočním setkání zhodnotili rok 2016 a činnost našeho klubu

2015

 • V únoru, dne 24.2.2015 členové klubu při svém pravidelném setkání přivítali soudního znalce, Ing. JUDr. Josefa Zouhara, PaeDr., s tématem “Některé formy současného extremismu”.
 • První setkání klubu v roce 2015 proběhlo dne 27.1.2015 a na jeho programu byly jak organizační záležitosti klubu, další podmínky pro práci klubu s ohledem na změny stanov, tak i velmi zajímavé vystoupení Ing. Marcela Jiřiny, Dr.Sc. na téma “Poznatky z práce vědeckých pracovišť”.

2014

 • 16. 12. 2014 se konalo klubové setkání s vystoupením Ing. Bohumila Ullmanna, Csc. Tématem diskuse byly projekty „Národní systém povolání“ a „Národní systém kvalifikací“.
 • Programem klubového setkání 25. 11. 2014 byla informace a následná diskuse o konferenci AVK, která se bude konat dne 3. 12. 2014 a jíž tématem bude problematika vody jako strategického faktoru. V listopadu se někteří členové klubu zúčastnili také akce Policie ČR směřované na ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou páchanou na seniorech.
 • Říjnové aktivity klubu se zaměřovali na téma dalšího směřování činnosti klubu a ČMA s ohledem na jednání a diskuse na valné hromadě ČMA.
 • Podzimní činnost zahájil klub dne 24.9.2014 tradičně v prostorách a.s. SEMPRA v Praze 7- Holešovicích a to rozhovorem s mužem, který si vybral ženu takovým způsobem, “že ještě dnes zíráme”. Lze to nazvat přímo výběrovým řízením, i když to bylo realizováno před více než 40 lety. Dotyčný pán je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, a tudíž matematik v pravém slova smyslu. Svých schopností a znalostí algoritmů využíval RNDr. Jan Kotík, člen prezídia SDT, v životě pro vytváření systémů informačních technologií v dopravě a posléze je aplikoval na vyhledání životní partnerky. Více v časopise MAXIM (září 2013).
 • Poslední klubové setkání 1.poloviny roku 2014 proběhlo dne 25. 6. 2014. Vystupujícím byl RNDr. Jan Kotík, člen prezídia Sdružení pro dopravní telematiku, který stál za prosazením systému IDOS. V zajímavé přednášce účastníky seznámil s problémy informačních technologií v dopravě.
 • Květnové setkání klubu dne 28. 5. 2014 bylo věnováno vystoupení doc. Zdenka Dytrta z Pardubické univerzity, který hovořil o kvalitativním managementu, o důvodech jeho aplikace  a o cestách, jak se k němu propracovat: jde o používání managementu na řízení inovačního procesu, o odlišení pojetí úlohy žen v managementu při uplatnění jejich vrozených ženských dispozic a zabezpečení protiváhy mužské agresivitě  a soutěživosti.
 • Dne 23. 4. 2014 proběhlo klubové setkání za účasti Ing. Emanuela Šípa, partnera společnosti Allied Progress Consultans, bývalého generálního ředitele Českých drah, bývalého  ministra dopravy a experta na dopravní problematiku. Seznámil nás se zajímavou, velmi propracovanou a vysoce inteligentní strategií rozvoje dopravních struktur (železnice, dálnice, vodní cesty atd.) evropských i českých území.
 • Setkání dne 26. 3. 2014 proběhlo za účasti prof. Václava Lišky ze Stavební fakulty ČVUT na téma „Svatobor“.
 • Klubové setkání dne 26. 2. 2014 proběhlo za účasti pana JUDr. Mikhail A. Dzyuby, atamana Všekozáckého svazu Česka a Slovenska, který prezentoval postavení kozáků v centrální Evropě od roku 1713 až do roku 2013. Ve druhé části jsme s JUDr. Dzyubou, generálním ředitelem firmy AMD Praha, s.r.o., debatovali o vytváření podmínek pro setkání českých podnikatelů s podnikateli vyspělých částí Ruské federace. Fotografie ze setkání zde.
 • Na prvním setkání roku 2014 jsme dne 29. 1. 2014 přivítali Ing. Milana Láška, CSc., člena klubu, ale hlavně předsedu Etického fóra ČR. Více o setkání zde.

2013

Souhrn akcí říjen 2012 – únor 2013

Vystupující hosté klubu v roce 2013 byli např.:

 • Prof. Vítězslav Benda, FIET
 • Ing. Pavel Dlouhý, EUR ing., prezident Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
 • doc. Zdeněk Dytrt, Pardubická univerzita
 • JUDr. Pavel Kraus, PhD., expert na právo a ekonomiku
 • prof. Václav Liška, stavební fakulta ČVUT
 • Ing. Milena Paříková, VÚMO Praha

2012

1. Nemovitosti – činnost realitní kanceláře, Finanční poradenství – činnost finančního poradce – Ing. Jozef Kobza
2. Rozvoj a strategie regionální politiky ČR – Ing. Jiří Štika – MMR ČR
3. Podnikové strategie pro 21. století – doc. Ing. Roman Zuzák, PhD., prorektor Vysoké školy aplikované psychologie
4. Setkání členů klubu se zakladatelem klubu – Ing. Františkem Jezdinským, CSc. při příležitosti jeho životního jubilea
5. Diskuse na téma “Trendy vývoje tzv. krize kapitalizmu
6. Bezpečnostní situace ČR v období připravovaných voleb; diskuse k nedostatku kvalifikovaných pracovníků v ČR – Ing. Josef Kašpar a Ing. Tibor Kovalský