O klubu

Klub veřejné správy ČMA

Zobrazit akce klubu


Klub veřejné správy patří mezi odborné kluby České manažerské asociace (ČMA), jehož ambicí je zlepšovat pověst úředníků, sjednotit úroveň vzdělávání a rozvíjet jejich manažerskou úroveň.

Cíle

  • Rozvoj profesionálního managementu ve veřejné správě.
  • Rozvíjení a posilování manažerských dovedností zaměstnanců státní správy a úředníků samosprávy.
  • Prosazování dobrých příkladů do praxe (pokud možno celoplošně).
  • Posilování strategického řízení, HR procesů a knowledge managementu napříč veřejnou správou.
  • Vyměňování dobrých zkušeností z praxe v ČR i zahraničí – vzájemná inspirace.
  • Rozšiřování obzoru a kontaktů, neformální setkávání a odpočinek.

 

Hlavní činnost

  • Konference Profesionální management ve státní správě (9/2015).
  • Pravidelné pořádání kulatých stolů věnovaných jednomu tématu z různých pohledů (právník, politik, úředník, zástupce VŠ institutu apod.) a vytvoření synergického efektu.
  • Podpora při implementaci služebního zákona formou sdílení zkušeností, přípravy metodik k jednotlivým personálním nástrojům nebo popisem dílčích procesů.
  • Konference „Hledání osobností“ – leadership a talent management ve veřejné správě (11/2015).

 

V dalších letech chceme svými aktivitami změnit klima, obraz i efektivitu státní správy, podporovat úspěšné zavedení služebního zákona do praxe našich úřadů, nadále organizovat
kulaté stoly napříč veřejnou správou pro sdílení dobré praxe v jednotlivých manažerských a
personálních nástrojích (strategie úřadu, identita, hodnoty, vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, atd.) hledat a oceňovat osobnosti ve veřejné správě.

 

Cílová skupina

Klub oslovuje zaměstnance státní správy, budoucí státní tajemníky, ředitele personálních odborů ústředních orgánů a ministerstev, budoucí představené, vedoucí úředníky samosprávy, tajemníky samosprávných úřadů a další úředníky.

 

01 JUDr. Kateřina Černá předsedkyně

Působí jako tajemnice Úřadu MČ Praha 13, je předsedkyní Sdružení pražských tajemníků, vítězka Manažerka roku v odvětví veřejné správy v rove 2012, zabývá se zákonem o státní službě a zákonem o úřednících územně samosprávných celků, e-governmentem, kvalitou ve veřejné správě a procesy ve veřejné správě. Ráda by otevřela otázku personálního managementu ve veřejné správě jako téma, které je manažersky zatím na počátku.

02 Ing. Jaromír Zajíček, MPA místopředsedaPůsobí 13-tý rok jako vedoucí úřadu Magistrátu města Děčín. Osmý rok je předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. V současné době je místopředsedou Akreditační komise MV ČR. Je členem Rady vlády pro veřejnou správu. V roce 1981 ukončil studium MPA na Vysoké škole CEVRO Institut u Prof. Hendrycha. Pracoval na Okresním úřadě v České Lípě i jako finanční ředitel potravinářského holdingu s obratem cca 5 mld Kč. Byl ředitelem filiálky Agrobanky Praha, i drůbežářského závodu SDZ Příšovice.
03 Ing. Marek Pavlík, Ph.D. místopředsedaPůsobí 11 let v české poradenské a vzdělávací firmě M.C.TRITON, kde zastává pozici obchodního ředitele. Věnuje se hlavně poradenské činnosti pro veřejnou správu. V roce 2009 absolvoval doktorské studium na téma modernizace veřejné správy, což je také oblast, kterou přednáší na řadě VŠ. Byl na několika zahraničních stážích na obcích (Holandsko, USA) a je publikačně aktivní (např. kniha Jak úspěšně řídit obec a region – GRADA 2014, články v Moderní obci, apod.)
04 Ing. Michal Kopecký, MPA člen

Vykonává funkci tajemníka MČ Praha 2 již 7let. Zavedl na úřadě certifikaci ISO 9001:2008 systém managementu kvality, prosadil zavedení elektronických aukcí všech druhů veřejných zakázek. Je místopředsedou krajského sdružení pražských tajemníků ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, s gescí informatika a krizové řízení. V současné době je členem vládní pracovní skupiny pro informatiku ve veřejné správě.

05 PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. členPracoval jako HR manažer a konzultant v soukromém i veřejném sektoru. Zabývá se především otázkami dobrého vládnutí, veřejné správy a vzdělávání. Působil ve vyjednávacím týmu k zákonu o státní službě.

 

Rádi Vás přivítáme v našem Klubu nebo na některé námi organizované akci.
Kontaktujte paní Ing. Ludmilu Koutskou, e-mail: koutska@cma.cz.

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.